Офтальмол. журн. — 2013. — № 6. — С. 73-78.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.735+617.723]-002-02:616.379-008.64-092.9-091.8

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201367378

Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном: Сообщение 6. Морфологические различия пигментного эпителия сетчатки при дитизоновом и стрептозотоциновом диабете

Э. В. Мальцев, проф., А. В. Зборовская, д-р мед. наук, А. Э. Дорохова, врач, С. Н. Черняева, к. мед. н.

 ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии НАМИ Украины», Одесса

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, структурные изменения сетчатки, модели сахарного диабета, пигментный эпителий сетчатки

Ключові слова: діабетична ретинопатія, структурні зміни сітківки, моделі цукрового діабету, пігментний епітелій сітківки.

Вступ. Повідомлення 6 продовжує серію публікацій про стан сітчастої та судинної оболонок ока тварин з модельованим цукровим діабетом (НД). Мета — охарактеризувати стан пігментного епітелію сітківки (ПЕС), що довершує опубліковані в попередніх працях відомості про морфологічні та метаболічні зсуви, які мають місце в цих структурах ока при НД. Матеріали і методи. Дослідження виконано на кроликах Шиншила, щурах лінії Вістар та мишах лінії СВЛ/С57В1хК/Е1, у яких відтворювали НД. Було використано по 16 об'єктів від кожного виду тварин. У щурів та мишей НД моделювали за допомогою стрептозотоцину, а у кролів — ди-тизону. Приведено порівняльне гістологічне співставлення стану ПЕС очей тварин.

Результати. При розвиненому НД у кроликів через 16—17 тижнів від початку експерименту легко виявляються глибокі зміни як усього слою ПЕС, так і складаючих його клітин, що доповнює явища нейродегенерації сенсорної частини сітківки. Що ж відносно стану ПЕС при двох інших моделях НД (у щурів та мишей), то в обох цих випадках ця структура їх сітківок не має настільки виражених змін, щоб вони були помітні при звичайному оглядовому забарвленні препаратів, наприклад гематоксилін-еозином. Не ж саме було відмічено нами і відносно нейродегенерації сенсорної частини сітківок цих же тварин.

Висновок. Морфологічні зміни ПЕС яскраво виявляються при дитизоновій моделі НД у кроликів на відміну від стрептозотоцинового НД щурів та мишей.

Литература

1.Вит В. В. Строение зрительной системы человека / B.В. Вит. — Одесса: Астропринт, 2003 — С. 228- 235.

2.Гладуш Т. И. Стабильность лизосомальных мембран сетчатки белых крыс при стрептозотоциновом диабете в условиях медикаментозного воздействия (ацетил-цистеином, флавоноидом и таурином) / Т. И. Гладуш, Е. И. Байдан // Офтальмол. журнал. — 2010. — № 4. — C.60- 64.

3.Зак П. П. Японский перепел Соиших ]арошса как модель ускоренного старения сетчатки глаза человека. Сообщение 1. Зависимость накопления липофусцина в клетках ретинального пигментного эпителия от уровня содержания ретинальных оксикаротиноидов / П. П. Зак, А. В. Зыкова, Н. Н. Трофимова [и др.] // Офтальмохирургия. — 2013. — № 1. — С. 9-12.

4.Лекишвили В. П. Диабетическая ретинопатия / В. П. Лекишвили, Д. Дж. Скотт — М : Медици-на,1968. — 112 с.

5.Мальцев Э. В. Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 1. Структурные изменения / Э. В. Мальцев, А. В. Зборовская, А. Э. Дорохова // Офтальмол. журн. — 2011. — № 6. — С. 20- 27.

6.Мальцев Э. В. Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 2. Антиоксидантные энзимы и супероксидный кислород / Э. В. Мальцев, А. В. Зборовская, А. Э. Дорохова // Офтальмол. журн. — 2012. — № 3. — С. 61-67.

7.Мальцев Э. В. Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 3. РА8-позитивный материал / Э. В. Мальцев, А. В. Зборовская, А. Э. Дорохова // Офтальмол журн. — 2012- № 4. — С. 72- 77.

8.Мальцев Э. В. Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 4. Сравнительное морфологическое сопоставление феномена нейродегенерации при дитизоновом и стрептозо-тоциновом диабете / Э. В. Мальцев, А. В. Зборовская, А. Э. Дорохова // Офтальмол. журн. — 2012. — № 5. — С. 60- 66.

9.Мальцев Э. В. Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 5. Сравнительное морфологическое сопоставление PAS (ШИК) — позитивного материала при дитизоновом и стрептозо-тоциновом диабете / Э. В. Мальцев, А. В. Зборовская, А. Э. Дорохова // Офтальмология Восточная Европа. — 2013. — № 1 (16). — С. 63- 74.

10.Нероев В. В. Ассоциации нарушений функциональной активности сетчатки, метаболических и гемоди-намических изменений у больных сахарным диабетом без признаков ретинопатии / В. В. Нероев, А. А. Кол-чин, М. В. Зуева, [и др.] // Российск. офтальмол. журн. — 2013, № 1. — С. 20- 25.

11.Олейник Т. В. Состояние процессов гашения свободно-радикальных форм кислорода в сетчатке при развитии экспериментального сахарного диабета / Т. В. Олейник // Офтальмол. журн. — 2006. — № 6. — С. 50-52.

12.Олейник Т. В. Сучасні патогенетично орієнтовані шляхи профілактики та лікування початкових стадій діабетичної ретинопатії (експериментальні та клінічні дослідження) : автореф дис. докт. мед. наук / Т. В. Олейник. — Одеса, 2010. — 39 с.

13.Экспериментальный сахарный диабет. Роль в клинической диабетологии / В. Г. Баранов., И. М. Соколо BepoBa, H. T. TacnapaH, [H flp.j. — R. : HayKa, 1983. — 240 c.

14.Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications. A unifying mechanism / M. Brownlee // Diabetes. — 2005. — Vol. 54, № 6. — P. 1615- 1625.

15.Cai J., Oxidative damage and protection of the RPE / J. Cai, K. S. Nelson, M. Wu // Prog. Retin Eye Res. — 2000 — Vol. 19 — P. 205- 221.

16.Clark V. M. The cell biology of the retinal pigment epithelium / V. M. Clark, R. Adler, D. Farber // The retina. — A model for cell biology, Part II. — Orlando F. L. Academic Press, 1986. — P. 129- 168.

17.Connolly K. M. Oxidative stress in ocular diseases and the role of dietary antioxidants / K. M. Connolly // Euronews. — 2008. — Vol.15, № 3. — P. 35- 38.

18.Karicoglu Z. A. Zinc in the eye / Z. A. Karicoglu // Surv. Ophthalmol. — 1982 — Vol. 27, № 2 — P. 114-122.

19.Mares A. Doctor, what vitamins should I take for my eyes? / A. Mares, T. La Rowe, B. Blodi // Arch. Ophthalmol. — 2004. — Vol. 122, № 4. — P. 628- 635.

20.Miceli M. V. Zinc deficiency and oxidative stress in the retina of pigmented rats / M. V. Miceli, D. J. Tate, N. W. Al-cock, [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 1999. — Vol. 40, № 6. — P. 1238- 1244.

21.Tate D. J. Zinc protects against oxidative damage in cultured human retinal pigment epithelial cells / D. J. Tate, M. V. Miceli, D. A. Newsome // Free Radic. Biol. Med. — 1999. — Vol. 26, № 5-6. — P. 704- 713.

22.The rabbit in eye research / J. H. Prince, ed // Illinois, USA : Thomas-publischer, Sprinfield, 1964. — 652 p.

23.Wills N. K. Copper and zinc distribution in the human retina: Relationship to cadmium accumulation, age, and gender / N. K. Wills, V. M. Sadagopa Ramanujam, [et al] // Exp. Eye Res. — 2008 — Vol. 87, № 2 — P. 80- 88.