Офтальмол. журн. — 2013. — № 2. — С. 61-67.

Полный текст Pdf 

УДК: 617.77-006.5/.6+57.083.3:001.18-0.89.168.7

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201326167

Профили молекулярных маркеров (Р53, ВС1--2, 0095, ИП038) как предикты развития рецидивов у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век

И. А. Сафроненкова, к. м. н., ст. науч. сотр., Е. И. Драгомирецкая, науч. сотр.

Отделение микрохирургического лечения онкологических заболеваний глаза и лаборатория биохимии

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»

Ключевые слова: злокачественные эпителиальные опухоли кожи век, моноклональные антитела (Всі-2, р53, С095 и ИПО38), прогноз рецидивов

Ключові слова: злоякісні епітеліальні пухлини шкіри повік, моноклональні антитіла (Всі-2, р53, С095 і ІПО38), прогноз рецидивів

Введення. Для вибору тактики впливу на пухлину необхідно виявлення факторів прогнозу результату лікування. Суттєву допомогу в цьому може надати вивчення злоякісних епітеліальних пухлин (ЗЕП) шкіри вік на имуногістохімічному рівні.

Мета. Визначити інформативність експресії молекулярних маркерівр53, Bcl-2, CD95 і ІП038 в тканинах пухлини для прогнозування розвитку рецидивів у хворих ЗЕП шкіри повік.

Матеріал і методи. За допомогою молекулярних маркерів (р53, Bcl-2, CD95 і ІП038) проведені імуногістохімічні дослідження парафінових зрізів біоптатів у 185 пацієнтів зі ЗЕП шкіри повік (81 чоловік і 104 жінки) у віці від 34 до 89років (Медіана = 64,3, SD = 11,1) перед лікуванням (променева терапія + кріодеструкція). Для оцінки ймовірності розвитку рецидивів розроблена скорингова шкала, на основі якої побудована характеристична крива (ROC), знайдена оптимальна точка поділу, розрахована площа під ROC-кривою і проведена її статистична оцінка.

Результати. Знайдено порогові відносні значення експресії молекулярних маркерів, при яких підвищується ймовірність рецидивуючого перебігу пухлин. На основі знайдених порогових значень чотирьох маркерів розроблена імовірнісна модель прогнозу рецидивів ЗЕП шкіри вік, чутливість якої складає 97,1 %, специфічність — 85,0 %.

Висновки. 1. При індексі Bd-2/CD95> 1,0 шанси розвитку рецидиву ЗЕП підвищуються в 21, 5 рази. 2. При сумарній скоринговій оцінці факторів ризику (відносних значень експресії р53, Bcl-2, CD95 та ІП038) розвитку рецидиву ЗЕП шкіри повік пороговим є значення суми OR> 76,2. При цьому чутливість моделі прогнозу становить 97,1 %, а специфічність — 85,0 %.

Литература

1.Заридзе Д. Г., Алев Г. И., Альтштейн А. Д., Белицкий Г. А. Канцерогенез: [Руководство]. М.: Медицина, 2004. — 576 с.

2.Колесник А. П. Молекулярные маркеры прогрессирования колоректального рака / А. П. Колесник, И. Д. Паламарчук, А. М. Сидоренко // Онкология. — 2006. — № 1. — С.13-17.

3.Копнин Б. П. Мишени действия онкогенов и опухолевых супрессоров: ключ к пониманию базовых механизмов канцерогенеза / Б. П. Копнин // Биохимия. — 2000. — Т.65. — Вып.1. — С.5-33.

4.Пожарисский К. М. Значение иммуногистохимических методик для определения характера лечения и прогноза опухолевых заболеваний / К. М. Пожарисский, Е. Е. Леенман // Арх. пат. — 2000. — № 5. — С.3-11.

5.Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных / О. Ю. Реброва. М.: Медиа Сфера, 2003. — 312 с.

6.Ataman O. U. Molecular biomarkers and site of first recurrence after radiotherapy for head and neck cancer / O. U. Ataman, S. M. Bentzen, G. D. Wilson [et al]. // Eur. J. Cancer. — 2004. — V.40. — P.2734- 2741.

7.Barrett T. L. Immunohistochemical nuclear staining for p53, PCNA and Ki-67 in different histologic variants of basal cell carcinoma / T. L. Barrett, K. J. Smith, J. J. Hodge [et al]. // J. Am. Acad. Dermatol. — 1997. — V.37 — P.430- 437.

8.D'Errico M. P53 mutations and chromosome instability in basal cell carcinomas developed at an early or late stage / M. D'Errico, A. S. Calcagnile, R. Corona [et al]. // Can¬cer. Res. — 1997. — V.57. — P.747- 752.

9.Rohbach J. M. Immunology and growth characteristics of ocular basal cell carcinoma / J. M. Rohbach, R. Stiemer, A. Mayer [et al]. // Graefe's Arch. Clin. Exp. Ophthal¬mol. — 2001. — V.239. — P.35- 40.