Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 40-48.

УДК  57.084, 616-089.843, 678.06

Особливості реакції тканин щурів на імплантат із сітчастого поліуретану різної щільності  з іммобілізованним  дакарбазином 

Н. А. Галатенко 1, д-р біол. наук, професор;  Р. А. Рожнова 1, д-р хім. наук; Д. В. Кулєш 1, канд. біол. наук;  В. Д. Денисенко 1, мол. наук. співр.; А. П. Малецький 2, д-р мед. наук, професор; Н. М. Бігун 3, канд. мед. наук

1 Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; Київ (Україна)

2 ДУ «Інститут очних хвороб   і  тканинної  терапії ім. В.П. Філатова  НАМН України»; Одеса (Україна)

3КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»; Львів (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Галатенко Н. А. Особливості реакції тканин щурів на імплантат із сітчастого поліуретану різної щільності з іммобілізованним дакарбазином / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, Д. В. Кулєш, В. Д. Денисенко, А. П. Малецький, Н. М. Бігун // Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 40-48. 

 

Актуальність. Відновлюючі операції на орбіті та окулоорбітальній ділянці  потребують імплантуючі матеріали, які містили в собі протимікробні та протипухлинні лікарські препарати.  

Мета – вивчити особливості реакції тканинщурів на імплантат з сітчастого поліуретану різної щільності  з іммобілізованним  дакарбазином. 

Матеріал і методи. Об’єктом досліджень були імплантати з пінополіуретансечовини (ППУС) з іммобілізованим дакарбазином (ДК), в яких вивчали динаміку вивільнення ДК в розчин. Вивчали клітинні реакції м’яких тканин на імплантацію розроблених композиційних матеріалів на щурах лінії Wistar.

Результати. Встановлено, що кількість відкритих пор впливає на приживлення імплантатів. Показано, що динаміки вивільнення ДК зі зразків ППУС 0,5 та 1 мас. % на 1-3 добу інкубації особливо не відрізнялося, а на 5, 7, та 14 добу - спостерігалося збільшення вивільнення зі зразків ППУС з 1 мас. % ДК, який становив 64 % тоді як з 0,5 мас. % ДК становив 55 %. 

При імплантації ППУС під шкіру тварин гістологічні дослідження показали, що навколо імплантату на 3 добу формувалась капсула  і густа сітка кровоносних судин, а на 7 добу дослідження спостерігалося відмежування імплантованого матеріалу від оточуючих тканин широким лейкоцитарним валом та товстою сполучнотканинною капсулою (СТК). 

Висновки.  Встановлено, що кількість відкритих пор суттєво впливає на вивільнення ДК та швидкість проростання сполучної тканини в пористий матрикс. Встановлено, що на ранніх термінах дослідження і на 30 добу навколо всіх імплантатів  формування СТК, а наявність ДК – призводило до тривалих клітинних реакцій запального процесу в зоні розміщення імплантату.

Ключові слова: імплантат на основі сітчастого поліуретану, депонування і дифузія дакарбазину, реакція клітин

 

Література 

1.Биосовместимые материалы: Учебное пособие /Под ред. В.И. Севастьянова, М.П. Кирпичникова. – М.: Медицинское информационное агентство, 2011 – 544 с. 

2.Біотехнологія: Підручник /В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, М.І. Цвіліховський та ін.; Під заг. ред. В.Г. Герасименка. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 647 с.

3.Вплив модельного біологічного середовища на структуру та властивості композиційних матеріалів з левамізолом і на динаміку вивільнення лікарської речовини /Т.В. Руденчик, Р.А. Рожнова, Н.А. Галатенко, Л.Ю. Нечаєва // Вопросы химии и химической технологии. – 2018. – № 5. – С.140-148.

4.Вплив модельного середовища на структуру та властивості композиційних матеріалів з доксорубіцином на основі поліуретанів з ізоціануратними фрагментами / Г. А. Козлова, Р. А. Рожнова, Л. Ю. Нечаєва, Н. А. Галатенко, С. О. Примушко // Полімерний журнал. – 2021. – Т. 43, № 1. – С. 54-63. 

5.Галатенко Н.А. Биологически активные полимерные материалы для медицины / Н.А. Галатенко, Р.А. Рожнова. – К., Наукова думка, 2013. – 211 с.

6.Груша О. В. 500 пластик орбиты. Анализ осложнений / О. В. Груша, Я. О. Груша //  8 Съезд офтальмологов России : материалы. – М., 2005. – С. 641. 

7.Гундорова Р. А. Травмы глаза. / Р. А. Гундорова, В. В. Нероев, В. В. Кашников // М., 2009. – С. 560.

8.Денисенко В.Д., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Нечаєва Л.Ю. Поліуретанові композиції з дакарбазином медичного призначення на основі пінополіуретансечовин //Матеріали І Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” присвячена 100-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету 20 травня 2022 р. – C.32-35.

9.Динамiка вивiльнення синтетичного iмуностимулятора метилурацилу з полiмерної композицiї, призначеної для iмплантацiї в умовах in vitro / Д.В. Кулєш, Л.Ю. Нечаєва, Н.А. Галатенко // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. – 2015. – № 3. – С. 122-126. 

10.Красновид Т. А. Глазной травматизм в современных условиях. Оказание ургентной помощи в Украине /Т. А. Красновид // Научно-практ. конф. офтальмологов Черниговской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областей Украины, 12-13 сентября, 2013г. : материалы. – Чернигов, 2013. – С. 40-44.

11.Методики морфологічних досліджень: монографія / Багрій М. М., Діброва В. А., Попадинець О. Г., Грищук М. І.; за ред. М. М. Багрія, В. А. Діброви. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 328 с. 

12.Панарин Е.Ф. Полимеры – носители биологически активных соединений / Е.Ф. Панарин, Н.А. Лавров, М.В. Соловский, Л.И. Шалова. – 2014. – 304 с.

13.Руденчик Т.В. Ненасичені естери та полімерні матеріали на їх основі медичного призначення /Т.В. Руденчик, Р.А. Рожнова, Н.А. Галатенко // Полімерний журнал. – 2018. – Т. 40, № 4. – С. 216-229.

14.Руденчик Т.В. Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та стиролу з пролонгованим вивільненням левамізолу / Т.В. Руденчик, Р.А. Рожнова, Н.А. Галатенко, Л.Ю. Нечаєва, Т.О. Кісельова // Доповіді Національної академії наук України. – 2016. – № 11. – С. 78-86.

15.Синтез і властивості композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру полівінілбутиралю (вінілацетату з вініловим спиртом) та лізоцимом / К. В. Сташенко, Т. В. Руденчик, Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова // Питання хімії та хімічної технології. – 2020. – № 1. – С. 71-79. 

16.Уварова І.В., Максименко В.Б. Біосумісні матеріали для медичних виробів / Навчальний посібник ФБМІ НТУУ «КПІ» – Київ: КІМ, 2013. – 232 с.

17.Ходоренко В.Н. Биосовместимые пористые проницаемые материалы / В.Н. Ходоренко, Ю.Ф. Ясенчук, В.Э. Гюнтер // Биосовместимые материалы и имплантаты с памятью формы. – Томск: Нортхэмптон, 2001. – С.9-24.

18.Целомудрый А. И. Особенности хирургической реабилитации военнослужащих с боевыми ранениями глаз в современных условиях / А. И. Целомудрый, Г. Е. Венгер, А. В. Ризванюк, Д. Н. Погорелый, В. А. Путиенко // Филатовські читання – 2016 : наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвячена 80-річчю з дня заснування Інституту ім. В. П. Філатова НАМН України та ХIV конгресу офтальмологічного товариства країн Причорномор’я: тези. – Одеса, 2016. – С.95.

19.Babker, Asaad Ma & Sotnik, Lana & Lyashenko, Vyacheslav. Polymeric Materials in Medicine // Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS). – 20018. – Vol. 6 (10). – 21276 / sjams.2018.6.1.33.

20.Colnik, Maja & Knez Marevci, Masa & Škerget, Mojca & Knez, Željko. Biodegradable polymers, current trends of research and their applications, a review // Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly. –2020. Vol. 26. – P. 16-18. 

21.European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Council of Europe, Strasbourg; 1986. – 53 p.

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор для переписки: Малецький Анатолій Парфентійович, maletskiy@filatov.com.ua 

Внесок кожного автора в роботу: Галатенко Н. А. розробка концепції, проектування, збір даних, аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис/ рецензування; Рожнова Р. А. розробка концепції, проектування, аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис/ рецензування;  Кулєш Д. В. розробка концепції, проектування, збір даних і проведення досліджень, аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис/ рецензування; Денисенко В.Д. – проведення досліджень, аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис; Малецький А. П. – розробка концепції, проектування, аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис/ рецензування; Бігун Н. М. – аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис/ рецензування. Усі автори проаналізували результати та погодили кінцевий варіант рукопису.

Декларація про конфлікт інтересів. Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.

Джерела підтримки. Стаття є частиною науково-дослідницької роботи за тематикою «Формування полімерів різної просторової будови та композицій на їх основі для іммобілізації біологічно активних сполук та лікарських речовин», реєстраційний номер №0114U007099.

Відмова від відповідальності: представлені у статті міркування є виключно авторськими, а не є офіційною позицією фонду чи установи.

Дослідження проводилося на тваринах. Експеримент був виконаний відповідно до «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів або в інших наукових цілях» (Страсбург, 1986).

Абревіатури: ППУС – пінополіуретансечовина; ДК – дакарбазин; СТК – сполучнотканинна капсула; Імп – імплантований зразок;

 

Надійшла 01.07.2022