Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 56-63.

УДК  617.758.12:617.751:616-089.168

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202155663


Особливості стану спектру ритмів електроенцефалографії та морфометричних показників сітківки при застосуванні нейропротектора в комплексному лікуванні хворих на рефракційну та дисбінокулярну амбліопію

І. М. Бойчук, д-р мед. наук; Бадрі Ваєл, аспірант

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

E-mail: iryna.ods@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Бойчук І. Особливості стану спектру ритмів електроенцефалографії та морфометричних показників сітківки при застосуванні нейропротектора в комплексному лікуванні хворих на рефракційну та дисбінокулярну амбліопію / І. М. Бойчук, Ваєл Бадрі //Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 56-63.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202155663


Актуальність. Використання нейротропних препаратів додатково до традиційної плеопто-ортоптичної терапії амбліопії може підвищити її ефективність. З цією метою привертає увагу препарат цитіколін, який має холінергічні і нейропротекторні властивості. 

Відомо, що ступінь зрілості коркових структур можна оцінити за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ), а морфометричні показники сітківки – оптичної когерентної томографії (ОКТ). Це дозволяє розглядати показники спектра ритмів ЕЕГ та дані ОКТ в якості можливого критерію оцінки ефективності результатів лікування пацієнтів з амбліопією.

Мета: вивчити спектр ритмів електроенцефалограми та стан морфометричних показників сітківки за даними ОКТ при застосуванні нейропротектора в комплексному лікуванні хворих на рефракційну та дисбінокулярну амбліопію.

Матеріал і методи. Під спостереженням перебувало 79 дітей (158 очей) з рефракційною та дисбінокулярною амбліопією у віці від 4 до 12 років. З них 57 пацієнтів – основна група – лікувалися традиційними апаратними методам з додатковим застосуванням інстиляцій крапель з цитіколіном. В контрольну групу увійшли 22 дитини, які лікувалися традиційними апаратними методами без додавання крапель з нейропротектором. 

За допомогою ОКТ (Stratus OCT-3000) вивчали морфометричні показники диска зорового нерва та товщину шару нервових волокон (ТШНВ). ЕЕГ дослідження проводилось на енцефалографі Medicor EEY8S і комп'ютерному комплексі QUATTOR (Харків). Інстиляції нейропротектора цитіколіну в основній групі проводили по 1 краплі 3 рази на день під час комплексного лікування і протягом місяця після його закінчення з перервою між курсами 3-4 місяці. 

Результати. Після застосування інстиляцій нейропротектора цитіколіну в комплексному лікуванні амбліопії коригована гострота зору амбліопічних очей підвищилася в средньому на 0,4±0,16 (в контрольній групі – на 0,2±0,1); контрастна чутливість –  з 1,5±0,7 до 2,8±0,4 балів. За даними ОКТ відзначено збільшення ТШНВ скроневого сегмента сітківки з 72,5±14,6 мкм до лікування до 78,5±22,0 мкм – після (р<0,05). Також при інстиляції крапель з нейропротетором було виявлено збільшення альфа-індексу ЕЕГ і його нормалізацію у 73% дітей з рефракційною амбліопією і у 55% хворих з дисбінокулярною амбліопією проти відповідно 54% і 60% дітей контрольної групи; відмічено зниження індексу дельта- і тета-хвиль – (58±9,6)% і (7,8±6,7)% – у 54 і 60% випадків в порівнянні з дітьми,  які отримували традиційне лікування, у яких зниження індексу дельта- і тета-хвиль спостерігалось  у 41,7% і 50% відповідно. 

Таким чином, включення нейропротектора в комплекс лікування амбліопії дозволяє покращити показники зорових функцій, а також індексів ритмів ЕEГ, що сприяє розвитку зорового аналізатора при цій патології.

Ключові слова: амбліопія, оптична когерентна томографія сітківки та диску зорового нерва, електроенцефалографія, лікування, нейропротектор


Література

1.Аветисов Э.С. Дисбинокулярная амблиопия и ее лечение. – М.: Медицина, 1968. – 208 с. 

2.Аветисов С.Э. Зрительные функции и их коррекция у детей. / С.Э. Аветисов, Т.П, Кащенко, А.М, Шамшинова. – М.: Медицина, 2005. – 872 с. 

3.Бойчук И.М. Результаты применения оптической когерентной томографии сетчатки и зрительного нерва у детей с монолатеральной амблиопией. / И.М, Бойчук, Е.В. Иваницкая // Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією: III науково-практична конференція з міжнародною участю: Тези та лекції. – Євпаторія, 4-6 жовт. 2006. – С.59-60.

4.Бойчук И.М. Результаты оптической когерентной томографии сетчатки и зрительного нерва у детей с монолатеральной амблиопией высокой степени / И.М, Бойчук, Е.В, Иваницкая // Офтальмол. журн. – 2006. – №3. – С.46-49.

5.Бойчук И.М. Значение электроэнцефалографии для определения бинокулярного взаимодействия глаз при рефракционной и дисбинокулярной амблиопии // Офтальмол. журн. – 2001. – № 4. – С.18-22. 

6.Бойчук І.М Особливості зорових функцій у дітей з рефракційною та анізометропічною амбліопією // Одеський мед. журнал. – 2003. – №6. – С.50-54.

7.Ботабекова Т.К. Оптическая когерентная томография в диагностике амблиопии / Т.К. Ботабекова, Н.С, Кургамбекова // Вестн. офтальмол. – 2005. - №5. – С. 28-29. 

8.Галкина Н.С. Электроэнцефалограммы детей в норме и при патологии. Клиническая электроэнцефалография. – М.: Медицина, 1973. – С.270-285.  

9.Добромыслов А.Н. Об условно-рефлекторной природе бинокулярного зрения и содружественного косоглазия // Офтальмол. журн. – №3. – 1963. – С. 160-165. 

10.Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии. – Таганрог: ТГРУ, 1996. – С. 22-99.

11.Зинченко В.П., Вдовина Л.И., Гордон В.М. Процесс решения комбинаторных задач: Моторные компоненты зрения. – М.: Наука, 1975. – 234 с.

12.Зислина Н.Н., Сорокина Р.С. Влияние функциональных и органических нарушений в зрительной системе на амплитудно-временные характеристики вызванных потенциалов // Физиол. человека. – 1991. – Т.17, № 3. – С 27-33.

13.Зислина Н.Н., Шамшинова А.М. Физиологические основы и возможности использования зрительных потенциалов в дифференциальной диагностике глазных болезней. – В кн. Клинич. физиология зрения. – М.: Русомед, 1993. – С.146-157.

14.Ибатулин Р.А.Зрительные функции при амблиопии по данным психофизических и электрофизиологических исследований: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.08 / Московский НИИ глазных болезней им.Гельмгольца. – М., 1998. – 26 с.

15.Кустубаева А.М. Возрастная динамика ритмов электрической активности мозга. Уровень тревожности и ЭЭГ-индексы.// Экспериментальная психология. – 2012. Том. 5, № 3. С. 5–20.

16.Новиков С.И. Ритмы ЭЭГ и когнитивные процессы/С.И.Новикова // Современная зарубежная психология. – 2015. – Т. 4. №1. – С.91-108.

17.Омельченко В.П. Нелинейный анализ ритмических составляющих электроэнцефалограммы человека в норме / В.П.Омельченко, И.О. Михальчич // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2014. – Т.159.№10. – С. 52-59.

18.Ставицкая Т.В. Экспериментально-клиническое изучение фармакокинетических и фармакодинамических аспектов нейропротекторной терапии в офтальмологии : автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.08. – СПб, 2005. – 48 с.

19.Морозова Н.С. Влияние нейропротекторной терапии на факторы апоптоза при глаукоматозной оптической нейропатии : автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.07 / Московский НИИ глазных болезней им.Гельмгольца. – М., 2013. – 25 с.

20.Фролов М.А., Морозова М.С., Фролов А.М. и др. Цитиколин: перспективы применения при первичной открытоугольной глаукоме // Росс. офтальмол. журн. – 2011 – №4. – С.108-112.

21.Ханларова Н.А., Гаджиева Н.Р., Гулиева В.В., Гулиева Т.Д. Эффективность включения офтальмологических нейропротекторов вкомплексном лечении амблиопии у детей // Офтальмология – 2015. – Т.3, №19. – С.87-91

22.Ikeda H. Visual acuity, its development and amblyopia // J. of the Royal Soc.of Med. – 1980. – Vol.73. – P.546-555.

23.Ikeda H., Whright M.J. Properties of LGN cells in kittens reared with convergent squint: a neurophysiological demonstration of amblyopia // Exp. Brain Res. – 1976. – Vol.25, №1. – P. 63-77.

24.Campos E.C.: Future directions in the treatment of amblyopia // Lancet. – 1997. – Vol.349. – P. 1190.

25.Contrast Sensitivity. Contrast Measurement Scales (Weber Contrast). – [Електронний ресурс]. Режим доступу: www/precision – vision.com/index.cfm/feature/12.

26.Crawford M.L.J., von Noorden G.K., Meharg L.S. Binocular neurons and binocular function in monkeys and children // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 1983. – №24. – P. 491

27.Campos E.C., Schiavi C., Benedetti P. et al. Effect of citicoline on visual acuity in amblyopia: preliminary results // Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. – 1997. – Vol.233. – Р.307-312.

28.Demer J.L., von Noorden G.K., Volkow N.D. Imaging of cerebral blood flow and metabolism in amblyopia by positron emission tomography // Am. J. Ophthalmol. – 1988. – №105. – P. 337. 

29.Hubel D.H., Wiesel T.N., LeVay S. Plasticity of ocular dominance columns in monkey striate cortex // Philos. Trans. R. Soc. London. Ser B. – 1977. – №278. – P. 377. 

30.Kee S.Y., Lee S.Y., Lee Y.C. Thicknesses of the fovea and retinal nerve fiber layer in amblyopic and normal eyes in children. // Korean J Ophthalmol. – 2006. – Vol.20. – № 3. – Р. 177-181.

31.Lempert P. Optic nerve hypoplasia and small eyes in presumed amblyopia // J AAPOS. – 2000. – № 4. – Р. 258-266.

32.Lempert P. Retinal Area and Optic disk rim area in Amlyopic, Fellow, and Normal Hyperopic Eyes: A Hypothesis for Decreased Acuity in Amblyopia // Ophthalmology. – 2008. – Vol.115. – № 12. – Р. 2259-2261. 

33.Miki A, Shirakashi M, Yaoeda K, Kabasava Y. Retinal nerve fiber layer thickness in recovered and persistent amblyopia // Clin Ophthalmol. – 2010 –Vol.4 – P. 1061-1064. 

34.Nombela G. Bases morfologicas de la evolution del EEG desde los seis mesas postnatales a los nueve anos // Arch. Neurobiol. – 1976. – Vol.39 – P.195-212.

35.Repka MX, Goldenberg-Cohen N, Edwards AR. Retinal nerve fiber layer thickness in amblyopic eyes // Am J Ophthalmol. – 2006. – Vol.142. – № 2. – Р. 247-251. 

36.Savini G. Correlation between retinal nerve fibre layer thickness and optic nerve head size: an optical coherence tomography study. / G. Savini, M. Zanili, V. Carelli // Br J Ophthalmol. – 2005. – № 89. – Р. 489-492. 

37.Yen M.Y., Cheng C.Y., Wang A.G. Retinal nerve fiber layer thickness in unilateral amblyopia // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2004. – Vol 45. – № 7. – Р. 2224-2230. 

38.Yoon S.W., Park W.H., Baek S.N., Kong S.M. Thickness of macular retinal layer and peripapillary retinal nerve fiber layer in patients with hyperopic anisometropic amblyopia // Korean J Ophthalmol. – 2005. – Vol.19. – № 1. – Р. 62-67. 

39.Weinreb R.N. Glaucoma neuroprotection. What is it? Why is it needed? // Can. J. Ophthalmol., 2007.  – Vol.42(3). – P.396-8.

40.Gandolfi S., Marchini G., Caporossi A., Scuderi G., Tomasso L., Brunoro A. Cytidine 5’-Diphosphocholine (Citicoline): Evidence for a Neuroprotective Role in Glaucoma // Nutrients. – 2020. –Vol. 12. – Р.793.

41.Carnevale C., Manni G., Roberti G., Micera A. et al. Human Vitreous Concentrations of Citicoline Following Topical Application of Citicoline 2% Ophthalmic Solution // PLoS ONE. – 2019. – Vol.14. – e0224982. 

42.Weiss G.B. Metabolism and actions of CDP-choline as an endogenous compound and administered exogenously as citicoline // Life Sci. – 1995. – Vol.56. – P.637–660. 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 13.06.2021