Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 3-9.

УДК 617.735-002-02:616.379-008.64-091.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2021539


Морфологічні та офтальмоскопічні особливості епіретинальних мембран після інтравітреального введення різних доз афліберсепта у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію 

Віра С. Пономарчук, лікар-офтальмолог; В. В. Віт, д-р мед. наук, проф.; М. М. Уманець, д-р мед. наук

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

Одеса (Україна)

E-mail:  v.zavodnaya@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Пономарчук Віра С. Морфологічні та офтальмоскопічні особливості епіретинальних мембран після інтравітреального введення різних доз афліберсепта у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію / Віра С. Пономарчук, В. В. Віт, М. М. Уманець //Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С.  3-9.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2021539


Актуальність. Незважаючи на існуючі методи лікування проліферативної діабетичної ретинопатії (ПДРП), в 30% випадків захворювання прогресує, що є показанням для проведення вітректомії (ВЕ). 

Метою нашого дослідження було вивчити офтальмоскопічні та морфологічні особливості епіретинальних мембран (ЕРМ) в залежності від  введення різних доз афліберсепта у хворих на ПДРП. 

Матеріал та методи. Під нашим наглядом знаходилось 75 хворих (75 очей) з  ПДРП та наявністю фіброваскулярної ЕРМ з вираженим проліферативним компонентом. Пацієнтів було розподілено на три групи. 1 група контролю (31 око), цим пацієнтам проводилась тільки  ВЕ,  2 група (17 очей) перед  ВЕ пацієнтам проводилась інтравітреальна  ін’єкція 1,0 мг афліберсепта, 3 група (27 очей) до ВЕ проводилась інтравітреальна  ін’єкція 2,0 мг афліберсепта. Для вивчення мікроскопічних особливостей фіброваскулярних ЕРМ  їх фрагменти були взяті на гістологічне дослідження. 

Результати. За результатами нашого дослідження використання афліберсепту перед ВЕ у хворих на ПДРП призводить до фібротизації ЕРМ. Ступінь фібротизації фіброваскулярної мембрани та облітерація новоутворених судин залежать від дози афліберсепту. Повна облітерація новоутворених судин ЕРМ спостерігалась вже на 3 добу при інтравітреальному введенні 2 мг афліберсепту, тоді як при застосуванні 1,0 мг препарату – на 5 добу. Передопераційне інтравітреальне введення 1,0 мг афліберсепту у хворих на ПДРП знижує вірогідність розвитку ускладнень, пов'язаних з ущільненням ЕРМ, посиленням тракційного компоненту та утворенням розриву сітківки.

Ключові слова: фактор росту ендотелію судин, епіретинальні мембрани, проліферативна діабетична ретинопатія

 

Література

1.Шкворченко Д.О. Ретинотомия и ретинэктомия в лечении пролиферативной диабетической ретинопатии осложненной передней пролиферативной витреоретинопатиейт / Шкворченко Д.О., Левина Л.В. // Всеросс. научно-практич. конф. офтальмологов. – Москва, 2006. – С.205-210.

2.Hendrick A. M. Diabetic Retinopathy / A. M. Hendrick , M. V. Gibson , A. Kulshreshtha // Prim Care. – 2015. – Vol. 42 (3). – Р. 451- 64. 

3.Sawa H. Neovascularization from scleral wound as cause of vitreous rebleeding after vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy / H. Sawa , T. Ikeda, Y. Matsumoto // J Ophthalmol. – 2000. – Vol. 44(2). – Р. 154-60. 

4.Blumenkranz M.S. New developments in diabetic vitrectomy / Blumenkranz M.S. // The Vitreoretinal Frontier. – 1992. – November 6–7. – P. 352.

5.Korol A. Comparison of Efficacy of Intravitreal Ranibizumab and Aflibercept in Eyes with Myopic Choroidal Neovascularization: 24-Month Follow-Up / Korol A., Kustryn T., Zadorozhnyy O., Pasyechnikova N., Kozak I. // J Ocul Pharmacol Ther. – 2020. –  Vol. 36(2). – Р.122-125. 

6.Aleman I. Ziv-aflibercept versus bevacizumab administration prior to diabetic vitrectomy: a randomised and controlled trial. / Aleman I, Castillo Velazquez J, Rush SW // Br J Ophthalmol. – 2019. –  Vol.103(12). – Р. 1740-1746. 

7.Castillo Velazquez J. Bevacizumab before Diabetic Vitrectomy: A Clinical Trial Assessing 3 Dosing Amounts / Castillo Velazquez J., Aleman I., Rush S.W. // Ophthalmol Retina. – 2018. – Vol. 2(10). – Р. 1010-1020.

8.Chen H.J. Effect of intravitreal ranibizumab pretreatment on vitrectomy in young patients with proliferative diabetic retinopathy / Chen H.J., Wang C.G., Dou H.L. // Ann Palliat Med. – 2020. – Vol. 9(1). – Р. 82-89.

9.Umanets N. Peculiarities of vitrectomy and morphologic changes in the epiretinal membrane after intravitreal aflibercept in patients with severe proliferative diabetic retinopathy / Umanets N., Korol A., Vit V. et al. // Retin cases brief rep. – 2017. – Vol.11(2). – P.114-118.

10.Пономарчук Віра С. Рівень фактору росту ендотелію судин у скловидному тілі в залежності від вихідного загальноклінічного та офтальмологічного статусу хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію / Пономарчук Віра С., Величко Л.М., Уманець М.М. // Офтальмол. журн. – 2021. – №4. – С.19-25.

11.Бездетко П.А. Лекарственная терапия диабетической ретинопатии на этапах ее развития (проблемы, сомнения, решения). / Офтальмология. Восточная Европа. –2016. – Т. 1 (28). – С. 109- 23. 

12.Величко П.Б. Современные методические подходы к лечению диабетической ретинопатии / Величко П.Б., Османов Э.М. // Вестник Тамбовского университета. – 2013. – Т. 6 (18). – С. 3248–9. 

13.Nicholson B.P. Bevacizumab and diabetic vitrectomy./ Nicholson BP, Barkmeier AJ // Int Ophthalmol Clin. – 2014. – Vol. 54(2). – Р. 111-26.

14.Коненков В.И. АнтиVEGF-препараты в лечении диабетического макулярного отека // Коненков В.И., Климонтов В.В., Черных В.В. // Офтальмология. Сахарный диабет. – 2013. – №4. – С. 78–84. 

15.Papadopoulos N. Binding and neutralization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and related ligands by VEGF Trap, Ranibizumaband Bevacizumab // Angiogenesis. – 2012. – Vol. 15 (2). – P. 171–85. 

16.Abd Elhamid A.H. Intravitreal Aflibercept injection with Panretinal photocoagulation versus early Vitrectomy for diabetic vitreous hemorrhage: randomized clinical trial / Abd Elhamid A.H., Mohamed A.A.E.A., Khattab A.M.Abd Elhamid A.H // BMC Ophthalmol. – 2020. – Vol. 6; 20(1). – P.130

17.Zhao L.Q. A systematic review and meta-analysis of clinical outcomes of vitrectomy with or without intravitreal bevacizumab pretreatment for severe diabetic retinopathy / Zhao L.Q., Zhu H., Zhao P.Q. // J Ophthalmol. – 2011. –Vol. 95(9). – Р. 1216-22.

18.Comyn O. Ranibizumab pretreatment in diabetic vitrectomy: a pilot randomised controlled trial (the RaDiVit study) / Comyn O., Wickham L., Charteris D.G. // Eye (Lond). – 2017. –  Vol. 31(9). – Р. 1253-1258.

19.Fechter C. Ranibizumab 0.3 mg for Persistent Diabetic Macular Edema After Recent, Frequent, and Chronic Bevacizumab: The ROTATE Trial / Fechter C, Frazier H, Marcus WB // Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. – 2016. – Vol. 1; 47(11). – Р. 1-18.

20.Yung-Ray Hsu. Clinical and histological features of epiretinal membrane after diabetic vitrectomy / Yung-Ray Hsu , Chung-May Yang, Po-Ting Yeh // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Actions. – 2014. – Vol. 252(3). – Р.401-10.

 

Участь авторів: проведення інтравітреальних ін'єкцій, набір та аналіз матеріалу, обробка, написання тексту – Віра С. Пономарчук; проведення гістологічних досліджень, редагування - В. В. Віт; концепція та дизайн дослідження, проведення хірургічних втручань, редагування – М.М. Уманець. 

Автори висловлюють подяку О. І. Драгомирецькой за допомогу у статистичній обробці даних. 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Зовнішні джерела фінансування відсутні.  

 

Поступила 26.08.2021