Офтальмол. журн. — 2021. — № 1. — С. 55-61.

УДК 617.721.6-002+616.12-008.331.1-07+577.11-092.9

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202115561


Клінічна картина увеїту на тлі офтальмогіпертензіі у кроликів та корекція його перебігу дипептидом карнозин

І. М. Михейцева, д-р біол. наук; Н.В.  Бондаренко, аспірант; C. Г. Коломійчук, науков. співроб.; Т. І. Сіроштаненко, мол. науков. співроб. 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»;  Одеса (Україна)

E-mail: filatovbiochem@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Михейцева І. М. Клінічна картина увеїту натлі офтальмогіпертензіі у кроликів та корекція його перебігу дипептидом карнозин / І. М. Михейцева, Н. В. Бондаренко, C. Г. Коломійчук, Т. І. Сіроштаненко // Офтальмол. журн. — 2021. — № 1. — С. 55-61.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202115561


Актуальність. За результатами наших попередніх досліджень, високий внутрішньоочний тиск може бути фактором, що сприяє ускладненню запальних процесів в передньому відділі ока. Приймаючи до уваги участь вільно-радикальних процесів в патогенезі увеїту, доцільним є застосування препаратів з антиоксидантними властивостями. Природний дипептид - карнозин (дипептид β-аланіл-L-гістидин) має високу біодоступність та мембраностабілізуючу дію, є низькомолекулярним гідрофільним антиоксидантом прямої дії з опосередкованим впливом на систему антирадикального захисту організму, а також здатен впливати на процеси запалення.

Мета - вивчення особливостей клінічного перебігу експериментального переднього увеїту, який розвинувся на тлі офтальмогіпертензії (ОГ) та його корекція дипептидом карнозин.

Матеріал і методи. Дослідження були проведені на 34 кроликах, розподілених на три групи: в 1-й (n=10) моделювали алергічний увеїт, в 2-й (n=12) – перед моделюванням увеїту викликали ОГ, в 3-й (n=12) після моделювання ОГ і увеїту проведено лікування карнозином. Визначали рівень внутрішньоочного тиску, проводили біомікроскопію, офтальмоскопію. В камерній волозі тварин кількість лейкоцитів визначали мікроскопічно, а вміст загального білка за методом Lowry.

Результати. Особливості клінічного перебігу переднього увеїту, який розвинувся на тлі ОГ, характеризувались наявністью вірогідніх змін основних клінічних ознак при порівнянні першої та другої експериментальних груп: за ін’єкцією судин кон’юнктиви і склери (р=0,0001), характером преципітатів (р=0,0009), вмісту передньої камери (р=0,0034), характеру задніх сінехій (р=0,0025), помутнінням скловидного тіла (р=0,0338), патологією очного дна (р=0,0001). Навіть у відносно віддалені строки перебігу переднього увеїту у кроликів (4 тижні спостереження) в камерній волозі спостерігали суттєво підвищену кількість лейкоцитів, яких в другій групі було на 14,3% більше, ніж в першій (р>0,05). Загальний білок в камерній волозі другої групи був вище, ніж в першій – на 27,5%.

Порівняння основних клінічних ознак переднього та заднього відділів ока показало, що перебіг запального процесу при увеїтах на тлі ОГ був значно тяжчим, ніж при передньому увеїті з нормотензією. 

Встановлено, що місцеве введення до кон’юнктивальної попрожнини ока на протязі 4 тижнів розчину карнозину викликало в 3 групі суттєве зниження запального процесу в передньому та задньому відділах ока, що сприяло покращенню клінічної картини і зниженню вивчених клінічних показників, відновленню гематоаквального бар’єру та транспортної функції циліарного тіла (зниження кількості лейкоцитів на 45,8% та рівня загального білка на 31,6% в камерній волозі відносно групи тварин без карнозину, р<0,01). 

Висновок. Включення карнозину в комплексну терапію при запальних процесах ока при підвищеному офтальмотонусі може суттєво підвищити терапевтичну ефективність лікування та профілактики ускладнень.

Ключові слова: передній увеїт, офтальмогіпертензія, карнозин, кролі 

 

Література

1.Гречаный М.П. Этиология, патогенез и перспективы лечения аутоиммунных заболеваний глаз /М.П. Гречаный, О.Б. Ченцова, А.В. Кильдюшевский // Вестник офтальмологии. – 2002. – Т. 118, № 5. – С. 47-51.

2.Herbert H. M., Viswanathan A., Jackson H., Lightman S. L. Risk factors for elevated intraocular pressure in uveitis / H. M .Herbert, A. Viswanathan, H. Jackson, et al. // J Glaucoma. – 2004. – Vol. 13(2). – P. 96 – 99.

3.Копаенко А.И. Внутриглазная гипертензия у больных передними эндогенными увеитами: факторы риска развития и лечение / Таврический медико-биологический вестник. – 2010. –Т. 13. –№ 1 (49). – С. 113-115.

4.Курышева Н. И. Роль свободно-радикальных реакций камерной влаги в развитии первичной открытоугольной глаукомы / Н.И.Курышева, М.И. Винецкая, В.П. Еричев и др. // Вестн. офтальмол. – 1996. – №4. – С. 3-5.

5.Алексеев В. Н. Роль перекисного окисления в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы / В. Н. Алексеев, Е. Б. Мартынова, В. И. Садков // Офтальмол. журн. – 2000. - № 1. – С. 12-17.

6.Ko M. Dinamic changes in reactive oxygen species and antioxidant levels in retinas in experimental glaucoma / M. Ko, P. Peng, M. Ma // Free Radic. Biol. Med. – 2005. – V. 39. – P. 365 – 373.

7.Ельский В.Н., Михейцева И.Н. Дизрегуляторные аспекты глаукомного процесса (обзор литературы и собственных исследований) / В. Н. Ельский, И. Н. Михейцева // Журн. НАМН України. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 235–244.

8.Михейцева І. М. Стан процесів оксидації і пероксидації в тканинах увеального тракту ока кроликів при моделюванні увеїту і офтальмогіпертензії / І.М. Михейцева, Н.В. Бондаренко, С.Г. Коломійчук, Т.І. Сіроштаненко // Офтальмол. журн. – 2019. – №2. – С. 55-60.

9.Boldyrev A.A. Physiology and Pathophysiology of Carnosine / А.А. Boldyrev, G. Aldini, W. Derave // Physiol. Rev. – 2013. – V.93. – Р. 1803–1845. 

10.Babizhayev М.А. State of the Art Clinical Efficacy and Safety Evaluation of N-acetylcarnosine Dipeptide Ophthalmic Prodrug. Principles for the Delivery, Self-Bioactivation, Molecular Targets and Interaction With a Highly Evolved Histidyl-Hydrazide Structure in the Treatment and Therapeutic Management of a Group of Sight-Threatening Eye Diseases/ Mark A Babizhayev, Anne Kasus-Jacobi // Curr. Clin Pharmacol. – 2009. – Vol.4(1):- Р.4-37.

11.Волков О.А. Биологическая роль карнозина и его использование в офтальмологии (мини-обзор) / О.А. Волков // Биомедицинская химия. – 2005. – Т. 51, вып. 5. – С. 481 - 484.

12.Патент № 137107, Україна, МПК (2019.01) А61К 9/00 Спосіб моделювання неінфекційного увеіту на тлі офтальмогіпертензії / І. М. Михейцева, С. Г. Коломійчук, Н. В. Бондаренко, Т. І. Сіроштаненко; Власник Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинноїтерапії ім. В. П. Філатова НАМН України» .– No заяв. u 2019 00513; заявл. 17.01.2019; опубл. 10.10.2019, Бюл. No 19.

13.Larson E., Howlet B., Jagendorf A. Artifical reductant enhancement of the Lowry method for protein determination // Analytical Biochemistry. – 1986. – V. 155. – P.243-248.

14.Чеснокова Н. Б. Влияние инстилляций дексаметазона и супероксиддисмутазы на течение увеита и локальные биохимические процессы (экспериментальное исследование) / В. В. Нероев, О. В. Безнос, Г. А. Бейшенова, И. Г. Панова, и др.// Вестник офтальмологии – 2015. – №3. – С. 71–75.

15.Павлюченко К.П., Кравцова Н.В. Влияние тиотриазолина и ацетилцистеина на интенсивность воспалительного процесса при экспериментальном увеите // Офтальмол. журн. – 2006 . – № 6. – С.46–49.

16.Babizhayev M. A. N-alpha-acetylcarnosine is a prodrug of L-carnosine in ophthalmic application as antioxidant / М. А. Babizhayev, V. N. Yermakova, N. L. Sakina // Clin. Chim. Acta. – 1997. – V.18, № 259 (1-2). – Р.199–205.

17.Min J. Differential neuroprotective effects of carnosine, anserine, and N-acetyl carnosine against permanent focal ischemia / J. Min, M. C. Senut, K. Rajanikant, E. Greenberg et al. // J. Neurosci. Res. – 2008. – V. 86, № 13. – Р. 2984–2991.

18.Оганесян А. А. Эффективность N-ацетилкарнозина при диабетической ретинопатии / А. А. Оганесян, А. Г. Минасян, В. М.Cейранян, В. Е.Акопян // Мед. наука Армении НАН РА. – 2009. – № 2. – С. 57–67.

19.Ярыгина Е. Г. Окислительный стресс и его коррекция карнозином / Е. Г. Ярыгина, В. Д. Прокопьева, Н. А. Бохан // Успехи современного естествознания. – 2015. – №4. – С.106-113.

20.Babizhayev M. A. Generation of reactive oxygen species in the anterior eye segment. synergistic codrugs of N-acetylcarnosine lubricant eye drops and mitochondria-targeted antioxidant act as a powerful therapeutic platform for the treatment of cataracts and primary open-angle glaucoma // BBA Clin. – 2016. – Vol.19. –Р.49–68.

21.Савко В. В. Влияние аллергического увеита на показатели перекисного окисления липидов камерной влаги при экспериментальной глаукоме / В. В. Савко, Хелифи Амани, Т. В. Пархоменко // Офтальмол. журн. – 2010. – №6. – С. 52–54.

22.Rosen G.M., Pou S., Ramos C.L., Cohen M.S. Britigan B. Free radicals and phagocytic cells // The FASEB Journal. – 1995. – Vol. 9(1). – P. 200–209.

23.Карбышев М. С., Абдуллаев Ш. П., под общей редакцией д.м.н. проф. Шестопалова А. В. Биохимия оксидативного стресса: учебно-методическое пособие // ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. – М. – 2018. - 60 с. 

24.Савко В. В. Перекисное окисление липидов и состояние ферментативной антиоксидантной системы при экспериментальной гипертензии у животных с аллергическим увеитом при применении липофлавона и ацетилцистеина / В. В. Савко, Хелифи Амани // Офтальмол. журн. – 2011. – № 4. – С. 61–66. 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 20.08.2020