Офтальмол. журн. — 2021. — № 1. — С. 3-9.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2021139


Вплив рогівкового астигматизму на рефракційні результати факоемульсифікації катаракти при імплантації сферичних інтраокулярних лінз 

Н. Г. Завгородня, д-р мед. наук, професор; В. Ю. Новікова, аспірант

Запорізький державний медичний університет; Запоріжжя (Україна)

Клініка «Візус»; Запоріжжя (Україна)

E-mail: n.valeriya86@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Завгородня Н. Г. Вплив рогівкового астигматизму на рефракційні результати факоемульсифікації катаракти при імплантації сферичних інтраокулярних лінз / Н. Г. Завгородня, В. Ю. Новікова // Офтальмол. журн. — 2021. — № 1. — С. 3-9.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2021139


Вступ. Близько 30% населення світу мають астигматизм від 0,75Д і вище, який призводить до зниження гостроти зору в катарактальній хірургії, тому сьогодні велика увага приділяється корекції рогівкового астигматизму при факоемульсифікації катаракти.

Мета. Вивчити вплив рогівкового астигматизму на рефракційні результати факоемульсифікації катаракти при імплантації сферичних інтраокулярних лінз.

Матеріал та методи. Проаналізовано амбулаторні карти 39 хворих (50 очей), яким виконувалась факоемульсифікація катаракти з імплантацією сферичної ІОЛ. Всі очі були поділені на 4 групи за ступенем рогівкового астигматизму від 0,5 до 3,75Д за даними кератометрії. Оцінювали динаміку змін гостроти зору, рогівкового астигматизму та рефракційний результат від застосування циліндричної корекції через 1 місяць після операції.

Результати. Через місяць після операції виявлено, що чим вище був вихідний астигматизм, тим нижче була гострота зору без його корекції. Динаміки рогівкового астигматизму після операції не виявлено (р>0,05). В I (астигматизм до 0,75Д) та II (астигматизм 1,0-1,5Д) групах - середній приріст гостроти зору після циліндричної корекції в межах 10% не мав значного впливу на якість зору, в III (астигматизм 1,75-2,5Д) та в IV групах (астигматизм 2,75Д та вище) приріст відповідно на 15 та 25% .

Висновки. Індукований астигматизм після факоемульсифікації катаракти не має істотного впливу на післяопераційний рефракційний результат. При плануванні рефракційного результату на очах з астигматизмом, слід враховувати, що імплантація сферичної ІОЛ може бути прийнятною лише на очах з вертикальним астигматизмом до 0,75Д. Всі інші випадки астигматизму для досягнення оптимального рефракційного результату потребують планування додаткової корекції чи імплантації торичної інтраокулярної лінзи.

Ключові слова: катаракта, рогівковий астигматизм, факоемульсифікація катаракти

 

Література

1.Leaming D. Practice styles and preferences of ASCRS members —2003 survey // D. Leaming // J. Cataract Refract. Surg. – 2004. – №30. – P. 892-900.

2.Wallace R. B. Refractive cataract surgery and multifocal lOLs // Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. — 2000. — P. 240.

3.Vitale S. Prevalence of refractive error in the United States, 1999-2004. // S. Vitale, L. Ellwein, M. Cotch. // Archives of ophthalmology (Chicago, Ill.: 1960). – 2008. – №126. – Р. 1111–1119. 

4.Малюгин Б. Э. Первый опыт коррекции роговичного астигматизма при факоэмульсификации с помощью сфероцилиндрической ИОЛ / Б. Э. Малюгин, В. О. Филлипов. // Новое в офтальмологии. – 2001. – №1. – С. 15–16.

5.Black A. Vision and falls / A. Black, J. Wood. // Clinical and Experimental Optometry. – 2005. – №88. – Р. 212–222.

6.Мельник В. О. Досвід імплантації інтраокулярних линз AcrySof IQ Toric при факоемульсификації катаракт у хворих з високим ступенем астигматизму / В. О. Мельник. // Матер. науч.-практ. конференции офтальмологов с международным участием «Филатовские чтения» 24–25 мая 2012 г., Одесса. – 2012. – С. 74.

7.Бачук Н. Ю. Опыт имплантации торических интраокулярных линз у больных катарактами с роговичным астигматизмом / Н. Ю. Бачук. // Международный медицинский журнал. – 2013. – №1. – С. 112–117.

8.Хрипун К. В. Хирургическая коррекция астигматизма во время и после экстракции катаракты : дис. канд. мед. наук : 14.01.07 / Хрипун Кирилл Владимирович – Москва, 2016. – 114 с.

9.Коломиец В. А. Особенности хирургически индуцированного астигматизма после факоэмульсификации возрастной катаракты с имплантацией ИОЛ / В. А. Коломиец, С. К. Дмитриев, Ю. М. Лазарь // Офтальмологический журнал. – 2012. – №2. – С. 5–9. 

10.Коломиец В. А. Значения показателя хирургически индуцированного астигматизма после факоэмульсификации в зависимости от внутриглазного давления и ригидности роговицы/ В. А. Коломиец, С. К. Дмитриев, Ю. М. Лазарь // Офтальмол. журнал. – 2012. – №6. – С. 14–20. 

11.Новицький О. М. Клінічне дослідження можливості формування післяопераційного рогівкового астигматизму при екстракції катаракти через тунельні розрізи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.18 "Очні хвороби" / Новицький Олексій Микалайович – Київ: НМАПО, 2002. – 18 с. 

12.Тяжев М. Ю. Традиционная кератотомия и фемтолазерные аркуатные роговичные надрезы в коррекции астигматизма при факоэмульсификации катаракты / М. Ю.Тяжев, М. А. Шантурова, Т. Н. Юрьева, А. Г. Антипин. // Современные технологии в офтальмологии. – 2017. – №6. – С. 119–121. 

13.Федяшев Г. А. Оценка ротационной стабильности торических линз AcrySof Toric после факоэмульсификации возрастной катаракты / Г. А. Федяшев, В. В. Егоров, А. В. Егорова // Матер. науч.-практ. конференции офтальмологов с международным участием «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2010», Москва. – 2010. – С. 208 - 212. 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 09.04.2020