Офтальмол. журн. — 2019. — № 5. — С. 27-29.

УДК  617.723-006.81.04:616-006.441-07+57.083.3

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201952729


Динамiка рiвня експресiї молекулярних маркерiв активацiї лiмфоцитiв периферичної кровi у хворих на меланому хорiоiдеї стадiї Т1 малих розмiрiв пiсля транспупiлярної термотерапiї 

І. В. Цуканова, молод. наук. співробітник, С. І. Полякова, д-р мед. наук, Л. М. Величко, д-р мед. наук, О. В. Богданова, канд. біол. наук 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України; Одеса (Україна)

E-mail: inna.sister@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Цуканова І.В., Полякова С.І., Величко Л.М., Богданова О.В. Динаміка рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові у хворих на меланому хоріоідеї стадії Т1 малих розмірів після транспупілярної термотерапії // Офтальмол. журн. – 2019. – №5. – С. 27-29. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201952729

 

Актуальність. Для розвитку повноцінної протипухлинної відповіді вкрай важлива експресія ряду молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові.

Мета – вивчити динаміку рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові у хворих на меланому хоріоідеї (МХ) стадії Т1 малих розмірів (промiненцiя до 3 мм, довжина основи до 12 мм) після транcпупілярної термотерапії (ТТТ) за розробленою методикою.

Матеріал і методи. Вивчено рівень експресії молекулярних маркерів (СD7+, CD25+, CD38+, CD45+, CD54+, CD95+, CD150+) активації лімфоцитів периферичної крові за загальноприйнятою методикою у хворих МХ стадії Т1 малих розмірів (16 пацієнтів) до початку лікування і на 7 день після курсу ТТТ за розробленою методикою. Середній вік пацієнтів був 55,4 (11,2) років. Жінок було 12 (75,0%), чоловіків – 4 (25,0%). Статистична обробка матеріалу проведена з використанням статистичної програми «Statisticа 10».

Результати. У відповідь на лікувальний вплив на МХ діодного лазера з довжиною хвилі 810 нм впродовж чотирьох днів в периферичнiй крові хворого відбувається активація всіх досліджених субпопуляцій лімфоцитів, але статистично значимо зростає тільки рівень експресії костимуляторної молекули, що індукує секрецію цитокінів – CD7+, а також проапоптотичної активності лімфоцитів за рахунок збільшення клітин з фенотипом CD95+.

Висновки. В процесі проведення транспупiлярної термотерапії меланом хоріоідеї стадії Т1 малих розмірів відбувається підвищення рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові, особливо костимуляторної молекули, що індукує секрецію цитокінів – CD7+, а також проапоптичної активності лімфоцитів за рахунок збільшення FAS-ліганду CD95+.

Ключові слова: меланома хоріоідеї, транспупілярна термотерапія, молекулярні маркери активації лімфоцитів

Література

1.Бережная Н. М. Система интерлейкинов и рак (новые аспекты взаимодействия опухоли и организма) / Н. М. Бережная. – Киев : ДИА, 2000. – 224 с.

2.Бережная Н. М. Иммунология злокачественного роста / Н. М. Бережная, В. Ф. Чехун. – Киев : Наукова думка, 2005. – 790 с.

Crossref   

3.Величко Л. Н. Уровень экспрессии молекулярных маркеров активации лимфоцитов периферической крови у больных увеальной меланомой с различной эффективностью органосохраняющего лечения / Л. Н. Величко // Офтальмол. журн. – 2013. – № 5. – С. 9-13.

4.Диагностическая иммуноцитохимия опухолей / [Д. Ф. Глузман, Л. М. Скляренко, В. А. Надгорная, И. А. Крячок]. – Киев: «Морион», 2003.  ̶  С. 6-15.

5.Пасєчнікова Н. В. Патент України на корисну модель № 102890 «Спосіб лікування хворих на меланому хоріоiдеї стадії Т1» / Н. В. Пасєчнікова, В. О. Науменко, С. І. Полякова, І. В. Цуканова; заявник і патентовласник ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України». − № u 2015 04836; заявл. 18.05.2015; опубл. 25.11.2015;, Бюл. № 22. – С.1-3.

Crossref   

6.Полякова С. И. Сравнительная оценка уровня экспрессии молекулярных маркеров активации лимфоцитов периферической крови у больных меланомой хориоидеи стадии Т1 малых размеров и здоровых лиц / С. И. Полякова, Л. Н. Величко, А. В. Богданова, И. В. Цуканова // Офтальмол. журн. – 2016. – № 1. – С. 

7.Рабсон А. Основы медицинской иммунологии / А. Рабсон, А. Ройт. П. Делвз. – М.: Бином. 2006. – 319 с.

8.Sakaguchi S. Naturally arising Fox P3-expressing CD4+ CD25+ regulatory T-cells in immunological tolerance to self and non-self / S. Sakaguchi // Nature immunology. – 2005. – V. 6, № 4. – P. 345-352. 

Crossref    PubMed 


Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 04.09.2019.