Офтальмол. журн. — 2019. — № 5. — С. 22-26.

УДК  617.731-036:616.8:616.432-006.55

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201952226


Особливості нейроофтальмологічної симптоматики при супрапараселярному поширенні аденоми гіпофіза

К. С. Єгорова, канд. мед. наук; М. О. Гук, д-р мед. наук; О. М. Гук, канд. мед. наук; Л. О. Даневич, канд. мед. наук;  Д.М. Цюрупа, канд. мед. наук; А.О. Мумлєв, канд. мед. наук 

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України»; Київ (Україна)

E-mail:  iegorova_katya@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Єгорова К.С., Гук М.О., Гук О.М., Даневич Л.О., Цюрупа Д.М., Мумлєв А.О. Особливості нейроофтальмологічної симптоматики при супрапараселярному поширенні аденоми гіпофіза // Офтальмол. журн. – 2019. – №5. – С. 22-26. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201952226

 

Вступ. Серед новоутворень основи черепа перше місце займає аденома гіпофіза (АГ) – доброякісне новоутворення, яке розвивається з клітин передньої долі гіпофіза та складає 12-15% всіх внутрішньочерепних пухлин. При супрапараселярному поширенні відбувається ріст новоутворення вгору, що викликає компресію опто-хіазмального комплексу, та латерально в кавернозний синус. Тривала компресія хіазми призводить до розвитку первинної нисхідної атрофії зорових нервів (АЗН) у 31-72% хворих, та у 3,5-16% може бути причиною сліпоти, що обумовлює актуальність питання.

Мета дослідження. Проаналізувати особливості нейроофтальмологічної симптоматики в динамиці спостереження при супрапараселярному поширенні аденоми гіпофіза.

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходились 107 хворих з супрапараселярною АГ, які одержували лікування в ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» в період з 2017 по 2018 рр. Основну групу склали 49 хворих (98 очей) зі зниженням гостроти зору та/або дефектами поля зору. Проведено комплексне клініко-неврологічне, нейроофтальмологічне, отоневрологічне дослідження, що включало нейровізуалізуючі обстеження.

Результати. У клінічній картині АГ з супрапараселярним розповсюдженням переважають зорові розлади з розвитком різко асиметричного хіазмального синдрому, що характеризується переважанням вкрай важкої втрати гостроти зору (25,5% очей) та значною втратою світлової чутливості (39,8% очей) на одному оці, з початковими або помірними змінами гостроти зору та поля зору на іншому оці, розвитком первинної нисхідної АЗН у 36 (73,5%) хворих. В результаті лікування відновлення та покращення гостроти зору спостерігалось на 57 (58,2%) очах, показника середньої сумарної втрати світлочутливості на 46 (46,9%) очах. 

Висновки. Супрапараселярні АГ характеризуються розвитком зорових та окорухових порушень, що свідчить про різні напрямки поширення новоутворення. У клінічній картині захворювання переважають зорові розлади з розвитком різко асиметричного хіазмального синдрому. Встановлено, що в результаті лікування відбувається стабілізація або покращення гостроти зору з 0,51±0,04 до 0,66±0,03 (p<0,05) та зменшення дефектів поля зору по показнику середньої сумарної втрати світлочутливості з 12,11±0,69 до 8,6±0,7 дБ (p<0,05).

Ключові слова: атрофія зорового нерва, аденома гіпофіза, хіазмальний синдром

Література

1.Abouaf  L. Neuro-ophthalmologic exploration in non-functioning pituitary adenoma / L. Abouaf, A. Vighetto, M. Lebas // Annals of Endocrinology. – 2015. – V. 76, №3. – P. 210-219.

Crossref   PubMed

2.Kitthaweesin K. Ocular manifestations of suprasellar tumors / K. Kitthaweesin, C. Ployprasith // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91, №5. – P. 711-715. 

3.Ntali G. Epidemiology, clinical presentation and diagnosis of non-functioning pituitary adenomas / G. Ntali, J.A. Wass // Pituitary. – 2018. – V. 21, №2. – P. 111-118.

Crossref    PubMed 

4.Yasargil M. G. Microsurgery Applied to Neurosurgery / M. G. Yasargil. — Stuttgart: Thieme, 1969. 

5.Pituitary adenomas with invasion of the cavernous sinus space: a magnetic resonance imaging classification compared with surgical findings / E. Knosp, E. Steiner, K. Kitz, C. Matula // Neurosurgery. – 1993. – Vol. 33, №4. – P. 610-617; discussion 617-618. 

Crossref    PubMed  

6.Kim S. H. Cranial nerve palsies accompanying pituitary tumour / S. H. Kim, K. C. Lee, S. H. Kim // J. of Clinical Neurosciense. – 2006. – №14. – P.1158-1162.

Crossref    PubMed   

7.Surgical outcome of oculomotor nerve palsy in pituitary adenoma / Chuang C. C., Chen E., Huang Y.C. [et al.] // J. Clin. Neurosci. – 2011. – V.18, №11. – P.1463 – 1468.

Crossref   PubMed   

8.Third, fourth, and sixth cranial nerve palsies in pituitary apoplexy / Hage R., Eshraghi S. R., Oyesiku N. M. [et al.] // World Neurosurg. – 2016. – N.94. – P.447-452.

Crossref    PubMed  

9.Visual field defects in 23 acromegalic patients / Kan E., Kan E.K., Atmaca A. [et al.] // Int. Ophthalmol. – 2013. – V. 33, №3. – P.521-525.

Crossref   PubMed 

10.Patterns of visual loss associated with pituitary macroadenomas / A. Poon, P. McNeill, A. Harper, J. O’Day // Aust. N. Z. J. Ophthalmol. – 1995. – Vol.23, №2. – P.107-115.

Crossref    PubMed

11.Stages of improvement in visual fields after pituitary tumor resection / J. B. Kerrisson, M.J. Lynn, C. A. Baer [et al.] // Am. J. Ophthalmol. – 2000. – V. 130, №6. – P.813-820.

Crossref 

12.Гук М. О. Діагностика та комплексне лікування гормонально-неактивних аденом гіпофіза: дис. ..доктора мед. наук:14.01.05 / М. О. Гук. – К., 2017. – 328 с.

13.Серова Н. К. Клиническая нейроофтальмология. Нейрохирургические аспекты / Н. К. Серова. – Тверь: ООО «Издательство Триада», 2011. – 140 с.

14.Трон Е. Ж. Заболевания зрительного пути / Е. Ж. Трон. – Москва: Медгиз, 1955. – 394 с.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 03.07.2019