Офтальмол. журн. — 2019. — № 5. — С. 3-8.

УДК  617.732-002:617.7-007.681

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2019538

 

Результати застосування нового методу прогнозування розвитку і перебігу глаукомної оптиконейропатії при первинній відкритокутовій глаукомі

І. В. Якименко 1., Н. А. Ульянова 1, д-р мед. наук, професор; Л. В. Венгер 1, д-р мед. наук, професор; К. С. Шакун 2, канд. фіз-мат. наук

1 Одеський національний медичний університет; Одеса (Україна)

2 Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова; Одеса (Україна)

E-mail: irinapanchak@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Якименко І.В., Ульянова Н.А., Венгер Л.В., Шакун К.С. Результати застосування нового методу прогнозування розвитку і перебігу глаукомної оптиконейропатії при первинній відкритокутовій глаукомі  // Офтальмол. журн. – 2019. – №5. – С. 3-8. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2019538

Актуальність. Враховуючи неухильне зростання інвалідності внаслідок глаукоми, питання прогнозування глаукомної оптиконейропатії є актуальним.

Мета роботи. Визначити діагностичну цінність запропонованого методу прогнозування розвитку і перебігу глаукомної оптиконейропатії при первинній відкритокутовій глаукомі, основаного на SweptSource – ОКТ морфометрії решітчастої пластини та добового рівня внутрішньоочного тиску, в клінічній практиці.

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходилось 30 хворих. Всім пацієнтам на початку дослідження встановлено рівень ризику розвитку (у разі підозри на глаукому) або прогресування (у разі встановленого діагнозу глаукоми) глаукомної оптиконейропатії за допомогою запропонованого нами методу, що базується на визначенні тиску на аксони гангліозних клітин на рівні решітчастої пластини при конкретному значенні внутрішньоочного тиску і індивідуальних морфометричних параметрів решітчастої пластини. Згідно рівня даного ризику пацієнти були розподілені на 3 групи. Морфометрію ДЗН (товщину і діаметр решітчастої пластини) і сітківки (товщину комплексу гангліозних клітин) виконували методом SweptSource – ОКТ на апараті "DRI OCT Triton plus". Подальший перебіг прогресування глаукомної оптиконейропатії досліджувався за показниками GCL++ макули. 

Результати. Через 18 місяців величина втрати комплексу гангліозних клітин в групі помірного ризику розвитку (прогресування) глаукомної оптиконейропатії була статистично більшою в порівнянні з групою низького ризику розвитку (прогресування) глаукомної оптиконейропатії, а в групі з високим ризиком розвитку (прогресування) глаукомної оптиконейропатії втрата комплексу гангліозних клітин була статистично більшою порівняно як з групою низького, так і помірного ризику розвитку (прогресування) глаукомної оптиконейропатії.

Висновки. 1. Застосування запропонованого методу прогнозування розвитку і перебігу глаукомної оптиконейропатії при первинній відкритокутовій глаукомі за даними SweptSource – ОКТ морфометрії решітчастої пластини та добового рівня внутрішньоочного тиску дозволяє визначати ступінь ризику прогресування глаукомного процесу, що доведено результатами довготривалого спостереження. 

2. Пацієнти з встановленим за допомогою запропонованого методу високим ризиком прогресування глаукомної оптиконейропатії у 50% випадків зазнали втрати комплексу гангліозних клітин сітківки в макулярній області навіть при нормальному внутрішньоочному тиску.

3. Впровадження запропонованого методу прогнозування розвитку і перебігу глаукомної оптиконейропатії в широку клінічну практику надасть можливості планувати ефективний менеджмент пацієнтів з глаукомою, спрямований на профілактику атрофії зорового нерва.

Ключові слова:  глаукомна оптиконейропатія, прогнозування, решітчаста пластина, рівень ризику


Література

1.Чинарев В. А. Прогнозирование прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы / В. А. Чинарев, З. Р. Галиакберова // Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. – 2016. – Т.4. – №3(14). – С. 99-101.

2.Бунин А. Я. Метаболические факторы патогенеза первичной открытоугольной глаукомы / А. Я. Бунин // Глаукома на рубеже тысячелетий: итоги и перспективы: материалы всероссийской научной конференции – Москва, 1999.

3.Солянникова О. В. Прогнозирование динамики зрительных функций у больных первичной открытоугольной глаукомой / О. В. Солянникова, Е. В. Бердникова, В. Ф. Экгарт и др. // Офтальмол. ведомости. – 2015. – Т.8. – №1. – С.36-42.

Crossref  

4.Wang R. Common and rare genetic risk factors for glaucoma / R.Wang, J.L.Wiggs // Cold Spring Harb Perspect Med. – 2014. – Sep.18., Vol.4. – №12: a017244. 

Crossref   PubMed  

5.Сергієнко А. М. Генетична схильність до розвитку первинної відкритокутової глаукоми / А. М. Сергієнко, В. О. Мельник, М. В. Хорошкова // Офтальмол. журн. – 2018. – № 6. – С.71-75. 

Crossref   

6.Європейське глаукомне товариство. Термінологія та настанови. 4 видання. – 2017. – 195 с.

7.Weinreb R. N. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review / R. N. Weinreb, T. Aung, F. A. Medeiros //JAMA. – 2014. – May, 14. – Vol.311. – №18. – Р.1901-11.

Crossref    PubMed 

8.Harwerth R. S. Linking structure and function in glaucoma / R. S. Harwerth , J. L. Wheat, M. J. Fredette, D. R. Anderson // Prog Retin Eye Res. – 2010. – Vol.29. – №4. – Р.249-271.

Crossref   PubMed  

9.Tham Y. C. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis / Y. C. Tham, X. Li, T. Y. Wong, H. A. Quigley, T. Aung, C. Y. Cheng // Ophthalmology. – 2014. – Vol.121. – №11. – Р.2081-90.

10.Патент України на корисну модель UA133897U,А61В 8/10 (2006.01). Спосіб прогнозування розвитку та перебігу глаукомної оптиконейропатії / І.В. Якименко, Н.А. Ульянова, К.С. Шакун. – №133897; заявл. 23.11.2018; опубл. 25.04.2019. – Бюл. №8.

11.Якименко И. В. Прогнозирование развития глаукомной оптиконейропатии. Часть I. Математическая модель деформации решетчатой пластины и повреждения нервных волокон при глаукоме / И. В. Якименко, Н. А. Ульянова, К. С. Шакун // Офтальмология. Восточная Европа. – 2018. – том 8. – № 4. – С.475-86

12.Na J. H. Detection of macular ganglion cell loss in preperimetric glaucoma patients with localized retinal nerve fibre defects by spectral-domain optical coherence tomography / J. H. Na, K. Lee, J. R. Lee, S. Beak, S. J. Yoo, M. S. Kook // Clin Exp Ophthalmol. – 2013. – Vol. 41. – №9. – Р.870-80. 

Crossref   PubMed  

13.Bussel Igor I. OCT for glaucoma diagnosis, screening and detection of glaucoma progression / Igor I. Bussel, Gadi Wollstein, Joel S. Schuman // Br J Ophthalmol. – 2014. – Vol.98. – №9. – Р.15-19.

Crossref   PubMed  

14.Kohlhaas M. Effect of central corneal thickness, corneal curvature, and axial length on applanation tonometry / M. Kohlhaas, A. G. Boehm, E. Spoerl, A. Pürsten, H. J. Grein, L. E.  Pillunat // Arch Ophthalmol. – 2006. –  Vol.124. – №4. – Р.471-6. 

Crossref   PubMed  

15.Нестеров А. П. Глаукома. – М.: Мединформагенство, 2008. – 360 с.

16.Chung H. S. Lamina Cribrosa-Related Parameters Assessed by Optical Coherence Tomography for Prediction of Future Glaucoma Progression / H. S. Chung, K. R. Sung , J. Y. Lee, J. H. Na // Curr Eye Res. – 2016. – Vol. 41. – №6. – P.806-13. 

Crossref   PubMed 

17.Lee E. J. Influence of lamina cribrosa thickness and depth on the rate of progressive retinal nerve fiber layer thinning / E. J. Lee, T. W. Kim, M. Kim, H. Kim // Ophthalmology. – 2015. – Vol.122. – №4. – P.721-9. 

Crossref    PubMed

18.Omodaka K. Clinical factors associated with lamina cribrosa thickness in patients with glaucoma, as measured with Swept Source Optical Coherence Tomography/ K. Omodaka, S. Takahashi, A. Matsumotoet al. // PLoS One. – 2016. – 11: e0153707. 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 09.07.2019