Офтальмол. журн. — 2019. — № 4. — С. 49-56.

УДК  611.844+[611-018:547.96]:616.441-008.64-092.9

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201944956

Модифікація глікому структурних компонентів рогівки при експериментальному гіпотиреозі за даними лектинової гістохімії 

М. Б. Щур,  канд. мед. наук; Х. І. Струс, канд. біол. наук; А. М. Ященко, проф., д-р мед. наук.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;   Львів (Україна)

E-mail: yashchenko_am@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Щур М. Б.,  Струс Х. І., Ященко А. М. Модифікація глікому структурних компонентів рогівки при експериментальному гіпотирозі за даними лектинової гістохімії // Офтальмол. журн. – 2019. – №4. – С. 49-56. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201944956


Вступ. Останнім часом значну увагу дослідників привертають вуглеводні детермінанти клітинної поверхні та цитоплазматичних глікополімерів, котрі забезпечують їхнє взаєморозпізнавання, впливають на проліферацію, регуляцію росту та рух клітин, апоптоз. Cпецифічними інструментами дослідження вуглеводвмісних біополімерів, які в живих організмах представлені у вигляді глікопротеїнів, гліколіпідів і полісахаридів, є лектини. 

Мета – дослідити вплив експериментального гіпотиреозу на гістофізіологію та особливості глікому структурних компонентів рогівки. 

Матеріал та методи. Досліди проводили на 35 статевозрілих щурах самцях лінії Вістар масою 180 -240 г (10 контрольних і 25 дослідних). Експериментальний гіпотиреоз викликали щоденним згодовуванням з їжею  мерказолілу (5 мг/кг маси тіла) впродовж двох тижнів. Гістологічний матеріал (щитоподібні залози і очні яблука) фіксували у розчині Буена та 4 % нейтральному формаліні. Проводили гістологічні, загальногістохімічні та лектиногістохімічні дослідження. Панель лектинів: РNA, HPA, SNA, LABA, WGA, CNFA.

Результати. За умов експериментального гіпотиреозу констатували морфологічні зміни –кератинізацію і локальне відшарування поверхневих шарів епітелію, набряк та інфільтрацію лімфоцитами тканин навколо розширених венозних синусів, локальне відшарування ендотелію передньої камери та редукцію рецепторів HPA та CNFA у передньому епітелії у поєднанні з посиленням їхнього експонування у кератоцитах та колагенових волокнах строми рогівки. Нагромадження останніх може впливати на процеси адгезії епітелію з базальною мембраною та прозорість рогівки, яка пов’язана з продукцією кератоцитами кристалінів та кератансульфату. 

Висновок. При експериментальному гіпотиреозі задокументовані морфологічні зміни та модифікація глікому структурних компонентів рогівки.

Ключові слова: експериментальний гіпотиреоз, щури, рогівка, гліком, лектинова гістохімія

 

Література

1.Антонюк В. О. Лектини та їх сировинні джерела. Львів: КВАРТ; 2005.554с.

2.Атраментова Л. А., Утевская О. М. Статистические методы в биологии. Горловка; 2008. 248 с.

3.Горальський Л. П., Хомич В. Т., Кононський О. І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології. Житомир: Полісся; 2005. 288 с.

4.Луцик А. Д., Детюк Е. С., Луцик М. Д. Лектины в гистохимии. Львів: Вища школа; 1989. 144 с. 

5.Пашковська Н. В. Ендокринна офтальмопатія при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2014; 6(62) : 169-173.

6.Полякова С. И.,  Бушуева Н. Н.,  Каяли А., Романенко Д. В., Шишкина В. Г.  Определение степени подвижности глаза у больных эндокринной офтальмопатией методом автоматизированного анализа двухмерных изображений глазных яблок. Офтальмол. журнал. 2014; 6: 53-59.

Crossref   

7.Савчук З. Л., Кліщ І. М., Герасим’юк І. Є. Особливості реорганізації структур рогівки кролів з її хімічним опіком на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу. Journal of Health Sciences. 2014;4(14):190-200. DOI: 10.5281/zenodo.13360

8.Bhatt  R., Nelson  C. C., Douglas  R. S.  Thyroid-associated  orbitopathy:  Current  insights  into  the pathophysiology, immunology and management.  Saudi J Ophthalmol. 2011; 25(1): 15-20.

Crossref    PubMed  

9.Cho E. Y.,  Choi H. L., Chan  F. L.  Expression pattern of Glycoconjugates in Rat Retina as Analysed by Lectin Histochemistry. The Histochemical Journal 2003;34 (11):589–60. 

Crossref   PubMed  

10.Fung  S.,  Malhotra R.,  Selva D. Thyroid  orbitopathy. Aust Fam Physician. 2003;  32(8): 615-620.

Crossref    

11.Gabius H. J., Kayser K. Introduction to glycopathology: the concept, the tools and the perspectives. Diagn Pathol. 2014; 9: 4.

Crossref    PubMed  

12.Hatten  M. P.,  Rubin  P. A.  The  pathophysiology  of  thyroidassociated  ophthalmopathy  Ophthalmol. Clin. North Am. 2002;15:113–119.

Crossref   

13.Hirabayashi J. ed. Lectins. Methods and protocols. New-York: Springer; 2014. 614 р.

Crossref    

14.Jester J. V. Corneal crystallins and the development of cellular transparency. Semin Cell Dev Biol. 2008; 19(2): 82–93.  

Crossref    PubMed  

15.Lassen N., Black W. J., Estey  T. The role of corneal crystallins in the cellular defense mechanisms against oxidative stress. Semin Cell Dev Biol. 2008;19 (2): 100–112.

Crossref    PubMed   

16.Müller L. J., Pels L., Vrensen G. F. Novel aspects of the ultrastructural organization of human corneal keratocytes. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1995;36 (13): 2557–2567. 

17.Roth J. Lectins for histochemical demonstration of glycans. Histochem Cell Biol. 2011;136: 117 – 130.

Crossref    PubMed  

18.Rovira  V. S.,  Frutos  E. B.,  Ferrer  C.,  Hernandez  J. M.,  Pastor  L. M.  Identification of apoptotic cells by means of lectin histochemistry: A state of the art review. J Cytol Histol. 2015;6: 309.

19.Shchur M. B., Strus K. I., Smolkova O. V., Yashchenko A. M., Lutsyk A. D. Modification of carbohydrate determinants of the eyeball structural components on the background of experimental hyperthyroidism according to the lectin histochemistry data. Cell Biol (Henderson, NV). 2017;6(2).136. DOI 10.4172/2324-9293.1000136.

20.West-Mays J. A., Dwivedі  D. J. The keratocyte: Corneal stromal cell with variable repair phenotypes. Int J Biochem Cell Biol. 2006;38(10):1625–1631.

Crossref    PubMed  

21.Wilson S. E., Chaurasia S. S., Medeiros F. W. Apoptosis in the initiation, modulation and termination of the corneal wound healing response. Exp. Eye Res. 2006; 85 (3):305–11. 

Crossref    PubMed  

 

Поступила 10.05.2019

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.