Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 59-64.

УДК  617.7-001.31-085:615.32+615.37:612.085.1

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201865964

 

Ефективність поєднаного застосування ліпосомальної форми кверцетину та водного екстракту буркуну лікарського при контузії ока середнього ступеня тяжкості у кроликів

О. П. Сотнікова, д-р мед. наук, професор; Н. О. Чуднявцева, д-р мед. наук; Г. С. Фесюнова, канд. біол. наук; Ю. М. Родіна, канд. мед. наук; Т. Д. Лотош, канд. біол. наук; А. Б. Абрамова, наук. співроб., Г. М. Цибуляк, мл. наук. співроб. 

ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; 

Одеса (Україна)

E-mail: filatovscience@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Сотнікова О. П. Ефективність поєднаного застосування ліпосомальної форми кверцетину та водного екстракту буркуну лікарського при контузії ока середнього ступеня тяжкості у кроликів / О. П. Сотнікова, Н. О. Чуднявцева, Г. С. Фесюнова, Ю. М. Родіна, Т. Д. Лотош, А. Б. Абрамова, Г. М. Цибуляк // Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 59-64. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201865964  


Вступ. Незважаючи на численні експериментальні та клінічні дослідження, розробка нових раціональних комплексів лікування контузії очного яблука залишається актуальною проблемою.

Мета дослідження. Вивчити ефективність поєднаного застосування інстиляцій ліпосомального препарату «Ліпофлавон» та періокулярних введень водного екстракту трави буркуну лікарського (Melilotus officinalis) в умовах моделювання контузії очного яблука середнього ступеня тяжкості.

Матеріал і методи. На 15 очах кроликів була нанесена транспальпебрально тупа травма середньої тяжкості (від 2 до 3 Нм) за допомогою спеціального пристрою. Тварини були розподілені нарівно на дві основні: І група – інстиляції препарату «Ліпофлавон» і субкон'юнктивальне введення екстракту буркуну; ІІ група – інстиляції препарату «Ліпофлавон» і парабульбарне введення екстракту буркуну – та контрольну групи (модельована патологія без лікування). Оцінка ступеня запальної реакції ока, стану рогівки та крововиливів в передню камеру проводилася за вдосконаленою нами системою бальної оцінки. Визначали показники коагулограми: тромбіновий час, протромбіновий час, активований парціальний тромбопластиновий час, вміст фібриногену.

Результати. Встановлено, що інстиляції препарату «Ліпофлавон» та періокулярні ін'єкції екстракту буркуну при модельованій контузії очного яблука середнього ступеня тяжкості за клінічними ознаками сумарної посттравматичної реакції ока мають виразний терапевтичний ефект у порівнянні з групою без лікування. Виявлено незначно більш виражений ефект зниження сумарної посттравматичної реакції ока в групі, яка отримувала парабульбарні ін’єкції екстракту буркуну, порівняно з субкон'юнктивальними ін'єкціями на 3-й і 7-й дні спостережень. Сумісне застосування очних крапель «Ліпофлавон» та періокулярних ін’єкцій екстракту буркуну при лікуванні контузії очного яблука середнього ступеня тяжкості призводить до змін показників коагуляційного гемостазу у бік гіпокоагуляції, про що свідчить подовження протромбінового часу, у середньому, на 43% та зменшення вмісту фібриногену, у середньому, на 25%.

Висновок. Встановлено, що сумісне застосування інстиляцій препарату «Ліпофлавон» і періокулярних ін’єкцій екстракту буркуну при лікуванні модельованої контузії ока середнього ступеня тяжкості має виразний фармакотерапевтичний ефект в порівнянні з групою без лікування та призводить до зміни показників коагуляційного гемостазу у бік гіпокоагуляції.

Ключові слова: експериментальна контузія ока, «Ліпофлавон», водний екстракт буркуну, терапевтична ефективність

 

Література

1.Гундорова Р. А. Специфика ургентной офтальмотравматологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях / Гундорова Р. А., Вериго Е. Н., Кудинова Н. Г., Сусайкова М. С. // Медицина катастроф. – 2009. – №4. – С.15–18.

2.Красновид Т. А. Успехи и недостатки в оказании ургентной помощи при травматических повреждениях глаз в Украине / Т. А. Красновид // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології : зб. наук. праць. – Київ; Луганськ, 2011 – Вип. 4(106). – С.15–21.

3.Благун Н. В. Особливості клінічного перебігу, діагностика та лікування контузійних гіфем / Благун Н. В., Цзя Мін // Український науково-медичний молодіжний журнал. Спец. вип. – 2011. – № 1. – С.13–14.

4.Вериго Е. Н. Консервативная терапия и реабилитация больных с повреждениями органа зрения / Е. Н. Вериго, И. А. Кузнецова, И. Ю. Романова // Вестн. офтальмол. – 2002. – Т.118, №2. – С. 34–37.

5.Пасечникова Н. В. Клинико–биохимическое обоснование применения препарата «Липофлавон» у больных возрастной катарактой после операции экстракции катаракты и имплантации продуктов перекисного окисления / Н. В. Пасечникова, Р. А. Горшкова // Украинский мед. альманах. – 2006. – Т.9, № 1.– С. 2014–2018.

6.Патент на корисну модель 3544, Україна, МПК 7А61К35/78. Спосіб одержання водного екстракту буркуну / О. П. Сотнікова, Г. С. Фесюнова, А. Б. Абрамова, Т. Д. Лотош, Б. Н. Соколова, В. Й. Салдан, В. І., Іванов В. І. – № 20040504004; Заявл. 26.05.04; Опубл. 15.11.04, Бюл. № 11. 

7.Сотникова О. П. Експериментальне дослідження антикоагулянтних и фібринолітичних властивостей водного екстракту з трави буркуну лікарського / О. П.  Сотникова, Г. С. Фесюнова, Т. Д. Лотош // Одеський медичний журнал. – 2005. – № 3 (89). – С. 39–42.

8.Фесюнова Г. С. Влияние экстракта донника на течение экспериментальной гифемы / Г. С. Фесюнова // Офтальмол. журнал. – 2007. – № 3. – С. 55–60.

9.Патент на корисну модель 64593 А Україна, 7 А61В3/18. Пристрій для моделювання контузійної травми очей різних ступенів тяжкості / Родіна Ю. М., Чуднявцева Н. О. – № 2003076482; Заявл. 11.07.03; Опубл. 16.02.04, Бюл. № 2.

10.Логай И. М. Сравнительное изучение эффективности нестероидных противовоспалительных средств на модели послеоперационного воспаления / И. М. Логай, Н. Ф. Леус, Д. Д. Георгиев и др. // Офтальмол. журн. – 2001.– № 3. – С. 85–92.

11.Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. ; [пер. с англ. Ю. А. Данилова]. – М. : Практика, 1999. – 455 с.

Поступила 07.09.2018