Офтальмол. журн. — 2018. — № 5. — С. 39-44.

УДК  617.731-002-02:616.379-008.64]-036.17-08-036.8

Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на виражену стадію аксіальної діабетичної оптичної нейропатії

М. А. Карлійчук, канд. мед. наук, доцент

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»;  

Чернівці (Україна)

E-mail: mari13karli@gmail.com

Вступ. Стандартної терапії діабетичної оптичної нейропатії (ДОН) з урахуванням типу та стадії захворювання на теперішній час не існує. 

Мета роботи – оцінити клінічну ефективність комплексного лікування з застосуванням тіоктової кислоти, комбінації вітамінів В1, В6, В12, етилметилгідроксипіридину сукцинату, цитиколіну та бримонідину тартрату у хворих на виражену стадію аксіальної ДОН. 

Матеріал та методи. Аналіз здійснювався на основі даних динамічного спостереження 40 хворих (63 ока) з вираженою стадією аксіальної ДОН. Основну групу склали 20 хворих (31 око), яким на фоні гіпоглікемічної терапії повторними курсами двічі на рік призначали: тіоктову кислоту («Берлітіон») по 600 мг внутрішньовенно крапельно щоденно впродовж 21 дня з наступним переходом на пероральний прийом по 300 мг двічі на день впродовж 21 дня, комбінацію вітамінів В1, В6, В12 («Мільгама») по 2 мл внутрішньом’язово 1 раз на 3 дня впродовж 21 дня з наступним переходом на пероральний прийом по 1 таблетці тричі на день впродовж 21 дня, етилметилгідроксипіридину сукцинат («Армадін») по 100 мг внутрішньом’язово двічі на добу впродовж 14 днів, цитиколін («Цераксон») по 500 мг внутрішньовенно струйно двічі на день впродовж 14 днів з наступним переходом на пероральний прийом по 500 мг двічі на день впродовж 1 місяця та місцеве застосування бримонідину тартрату 0,2 % у вигляді очних крапель по 1-2 краплі 2 рази на день постійно; контрольну - 20 хворих (32 ока), яким проводили тільки гіпоглікемічну терапію. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали електрофізіологічні дослідження та оптичну когерентну томографію сітківки та зорового нерва. Обстеження хворих проводили до лікування, через 1,5, 6, 7,5, 12, 13,5, 24 та 25,5 місяців після лікування.

Результати. В результаті проведених досліджень було виявлено покращання структурно-функціональних характеристик зорового нерва у 83,9 % хворих із вираженою стадією аксіальної ДОН, що проявлялось вищою на 191 % гостротою зору, меншим на 235,0 % порогом чутливості за фосфеном, меншим на 38,5 % показником локального витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки (FLV), меншою на 36,5 % товщиною решітчастої пластинки у порівнянні до контрольної групи в динаміці спостереження через 25,5 місяців. 

Висновок. Виходячи з отриманих результатів, запропонований спосіб комплексного лікування хворих із вираженою стадією аксіальної діабетичної оптичної нейропатії покращує структурно-функціональні характеристики зорового нерва, що обумовлює його клінічну ефективність.

Ключові слова: аксіальна діабетична оптична нейропатія, виражена стадія, комплексне лікування, ефективність

 

Література

 1. Бездітко П. А. Клініко-діагностичні критерії різних типів ураження зорового нерва у хворих на цукровий діабет / П. А. Бездітко, М. А. Карлійчук // Архів офтальмології України. – 2017. – Т. 5, (3). – С. 18-22.  
 2. Бездітко П. А. Клініко-томографічні особливості діабетичної оптичної нейропатії залежно від типу та стадії захворювання / П. А. Бездітко, М. А. Карлійчук // Офтальмол. журн. – 2018. – № 1. – С. 43-48.  
 3. Бездітко П. А. Особливості використання спектральної оптичної когерентної томографії для дослідження товщини решітчастої пластини склери та площі її склерального каналу / П. А. Бездітко, М. А. Карлійчук, О. О. Луханін, О. В. Заволока //  Харківська хірургічна школа. – 2017. – № 3-4. – С. 63-69.   
 4. Волчегорский И. А. Влияние препарата Мексидол на проявления дистальной симметричной полиневропатии у больных сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы / И. А. Волчегорский, М. Г. Москвичева, Е. Н. Чащина // Фарматека. – 2007. – № 20. – С. 76-79.  
 5. Горшков И. П. Опыт применения этилметилгидроксипиридина сукцината в сочетании с в-витаминоподобными веществами в терапии больных сахарным диабетом 2-го типа с диабетической полинейропатией / И. П. Горшков, Т. М. Черных // Молодой ученый. – 2015. – № 22. – С. 255-260.    
 6. Котов С. В. Эффективность препарата кокарнит при диабетической нейропатии / С. В. Котов, Е. В. Исакова, В. Ю. Лиждвой, Ю.А. Белова, Т. В. Волченкова и др. // Журн. неврологии и психиатрии. – 2018. – № 1. – С. 37-42. 
 7. Моргунов Л. Ю. Препараты альфа-липоевой кислоты в лечении диабетической нейропатии / Л. Ю. Моргунов // Медицинский совет. – 2014. – № 17. – С. 90-94. 
 8. Строков И. А. Новые возможности лечения диабетических осложнений / И. А. Строков, А. С. Фокина // РМЖ. – 2012. – № 20. – С. 88-91.
 9. Чуканова Е. И. Альфа-липоевая кислота в лечении диабетической полинейропатии / Е. И. Чуканова, А. С. Чуканова // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 1. – С. 103-109.
 10. Amano S. Advanced glycation end products in human optic nerve head / S. Amano, Y.  Kaji, T. Oshika, [et al.] // Br J Ophthalmol. – 2001. – Vol. 85, (1). – P.  52–55. 
 11. Callaghan B. C. Enhanced glucose control for preventing and treating diabetic neuropathy / B. C. Callaghan, A. A. Little, E. L. Feldman, R. A. Hughes // Cochrane Database Syst Rev. – 2012; (6): CD007543.
 12. Gonçalves N. P. Peripheral Glial Cells in the Development of Diabetic Neuropathy / N.P. Gonçalves, C.B. Vægter, L.T. Pallesen // Front Neurol. – 2018. – Vol. 2, (9). – P. 268.
 13. Grieb P. Neuroprotective properties of citicoline: Facts, doubts and undresolved issues / P. Grieb // CNS Drugs. – 2014. - № 28. – Р. 185-193.  
 14. Han T. A systematic review and meta-analysis of alpha-lipoic acid in the treatment of diabetic peripheral neuropathy / T. Han, J. Bai, W. Liu, [et al.] // Eur J Endocrinol. – 2012. – Vol. 167. – P. 465-471.
 15. Hosseini A. Diabetic Neuropathy and Oxidative Stress: Therapeutic Perspectives / A. Hosseini, Abdollahi M. // Oxid Med Cell Longev. – 2013: 168039. – Published online 2013 Apr 24. 
 16. Ismail-Beigi F. Effect of intensive treatment of hyperglycemia on microvascular complications of type 2 diabetes in ACCORD: a randomized trial / F. Ismail-Beigi, T. Craven, M. Banerji, J. Basile, J. Calles, [et al.] // Lancet. – 2010.- №7. - P. 419-430.     
 17. Jayabalan B. Vitamin B supplementation for diabetic peripheral neuropathy / B. Jayabalan, L. L. Low // Singapore Medical Journal. – 2016. - Vol. 57, (2). – P. 55-59.  
 18. Liu Y. Clinical effect of ligustrazine combined with citicoline for treatment of diabetic peripheral neuropathy / Y. Liu, N. Li, X. W. Ran // Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. – 2008.- Vol. 28, (7).- P. 606-609. 
 19. Oshitari T. Effect of neurotrophic factors on neuronal apoptosis and neurite regeneration in cultured rat retinas exposed to high glucose / T. Oshitari, N. Yoshida-Hata, S. Yamamoto // Brain Res. – 2010. – Vol. 1346. – P. 43-51.  
 20. Papanas N. Efficacy of alpha-lipoic acid in diabetic neuropathy / N. Papanas, D. Ziegler // Expert Opinions in Pharmacotherapy. – 2014. – Vol. 15. – P.  2721-2731.     
 21. Saylor M. Experimental and clinical evidence for brimonidine as an optic nerve and retinal neuroprotective agent: an evidence-based review / M. Saylor, L. K. McLoon, A. R. Harrison, [et al.] // Arch Ophthalmol. – 2009. - Vol. 127, (4). – P. 402-406. 
 22. Simo R. Neurodegeneration in the diabetic eye: new insights and therapeutic perspectives / R. Simo, C. Hernandez; European Consortium for the Early Treatment of Diabetic Retinopathy (EUROCONDOR) // Trends Endocrinol Metab. – 2014. - Vol. 25, (1). – P. 23-33. 
 23. Stracke H. A benfotiamine-vitamin B combination in treatment of diabetic polyneuropathy / H. Stracke, A. Lindemann, K. Federlin // Exp Clin Endocrinol Diabetes. – 1996. - Vol. 104, (4). – P. 311–316.
 24. Terai N. Diabetes mellitus affects biomechanical properties of the optic nerve head in the rat / N. Terai N, E. Spoerl, M. Haustein, [et al.] // Ophthalmic Res. – 2012. – Vol. 47, (4). – P. 189-194. 
 25. Zerbini G. In vivo evaluation of retinal and choroidal structure in a mouse model of long-lasting diabetes. Effect of topical treatment with citicoline / G. Zerbini, F. Bandello, R. Gabellini, I. Zucchiatti, A. Spinello, [et al.] // J Ocul Dis Ther. – 2015. – № 3. – P. 1-8. 
 26. Ziegler D. Efficacy and safety of antioxidant treatment with α-lipoic acid over 4 year in diabetic polyneuropathy: the NATHAN 1 trial / D. Ziegler, P. A. Low, W. J. Litchy, [et al.] // Diabetes Care. – 2011. – Vol. 34, № 9. – P. 20154-2060. 

Поступила 16.07.2018