Офтальмол. журн. — 2018. — № 4. — С. 11-16.

УДК  617.7-007.681-021.3:616-001.18-036.17-07+577.11

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201841116


Прогнозування розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми на підставі визначення поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази

С. О. Риков 1, д-р мед. наук, професор; А. В. Бурдей 1, аспірант, лікар-офтальмолог, С. В. Зябліцев 2, д-р мед. наук, професор; С. Ю. Могілевський 1, д- р мед. наук, професор

1 Національна медична   академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Київ (Україна)

2 Національний медичний університет імені  О.О. Богомольця

Київ (Україна)

E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com          

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Риков С. О.Прогнозування розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми на підставі визначення поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази / С. О.Риков, А. В.Бурдей, С. В.Зябліцев, С. Ю. Могілевський // Офтальмол. журн. — 2018. — № 4. — С. 11-16. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201841116   

 

ВступЕпідеміологічні дослідження свідчать, що первинна відкритокутова глаукома (ПВКГ) є складним багатофакторним захворюванням і виникає в результаті сукупної взаємодії факторів ризику та генетичних поліморфізмів. Нами раніше була показана роль делеційних поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази (GSTM1 та GSTT1) у виникненні та прогресуванні ПВКГ.

Мета – прогнозування швидкості розвитку ПВКГ при первинному зверненні пацієнта та швидкості її прогресування на підставі визначення поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази (GSTТ1, GSTР1 та GSTM1).

Матеріал та методи. З використанням багатофакторної регресії з пакета загальних регресійних моделей (GRM) були проаналізовані дані 172 пацієнтів з ПВКГ I-IV стадій та контрольної групи (98 осіб). Для аналізу даних по швидкості розвитку патологічного процесу було використано два показника: швидкість розвитку глаукоми за стадіями (стадія/рік життя) – ШРПВКГ та швидкість прогресування за стадіями (стадія/рік хвороби) – ШППВКГ. Дослідження поліморфізмів варіантів генів GSTP1, GSTM1 та GSTT1 здійснювали з використанням уніфікованих тест-систем TaqMan Mutation Detection Assays Life-Technology (США) в автоматичному ампліфікаторі Gene Amp® PCR System 7500 (Applied Biosystems, США) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі.

Результати. Був розроблений алгоритм (комп’ютерна програма) прогнозування швидкості розвитку та прогресування ПВКГ при первинному зверненні пацієнта. Найбільший відносний внесок в прогнозування і ШРПВКГ, і ШППВКГ вносили нуклеотидний поліморфізм гена GSTP1 Ile105Val (наявність мутантної алелі Val) та делеційні поліморфізми генів GSTM1 та GSTT1. Регресійне рівняння прогнозування розвитку ПВКГ мало високий ступінь впливу незалежних змінних на розрахунковий показник: коефіцієнт множинної кореляції R=0,801; коефіцієнт детермінації R2=0,622 при F=77,338 і p<0,0001. Для рівняння прогнозування швидкості прогресування ПВКГ R=0,857; R2=0,734 при F=73,450 і p<0,0001.

Висновок. Таким чином, було здійснено прогнозування віку початку клінічних проявів ПВКГ та швидкості її розвитку, яку можна було розрахувати вже при первинному зверненні пацієнта.

Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, поліморфізм генів GSTP1, GSTM1 та GSTT1, швидкість розвитку та прогресування

Литература

  1. World Health Organization. Blindness and visual impairment (accessed Oct 2017). http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-imp...
  2. Weinreb R. N., Aung T., Medeiros F. A. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. JAMA 2014; 311:1901-11. [PMID: 24825645].
  3. Нестеров А. П. Глаукома / А. П Нестеров. – Москва: ООО «Медицинское информационное агентство». – 2008. – 360 с.
  4. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 7. The relationship between control of intraocular pressure and visual field deterioration.The AGIS Investigators. Am J Ophthalmol. 2000 Oct;130(4):429-440.
  5. Quigley H. A. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020 / H. A. Quigley, A. T. Broman // Br. J. Ophthalmol. – 2006. – Vol. 90, № 3. – P. 262-270.
  6. Ojha P., Wiggs J. L., Pasquale L. R. The genetics of intraocular pressure. Semin Ophthalmol 2013; 28:301-5. [PMID: 24138038].
  7. Huang W., Wang W., Zhou M. et al. Association of glutathione S-transferase polymorphisms (GSTM1 and GSTT1) with primary open-angle glaucoma: an evidence-based meta-analysis. Gene 2013; 526:80-6. [PMID: 23747403].
  8. Суркова В. К. О роли генетической предрасположенности к развитию первичной открытоугольной глаукомы / В. К. Суркова, А. З. Сафина, О. И. Оренбуркина // Глаукома. – 2007. – № 4. – С. 21-22.
  9. Liu Y. Molecular genetics in glaucoma / Y. Liu, R. Allingham // Experimental eye research. – 2011. – Vol. 93, № 4. – P. 331-339.
  10. РиковСО., БурдейАВАсоціаціяделеційнихполіморфізмівгенуглутатіон-S-трансферазизпервинноювідкритокутовоюглаукомоюС.ОРиковА.ВБурдей // АрхівофтальмологіїУкраїни. – 2017. – Т. 5, №3 (9). – С.61-67.

Поступила 30.05.2018

Публикация 31.08.2018