Офтальмол. журн. — 2018. — № 4. — С. 59-65.

УДК 617.7-089.843:342.723

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201845965


Історичний розвиток правового регулювання трансплантації   в офтальмології

Г. В. Озернюк, канд. юридичних наук, доцент, адвокат

Одеський національний політехнічний університет;

Одеса (Україна)

E-mail: ozernuk@ukr.net                

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Озернюк Г. В. Історичний розвиток правового регулювання трансплантації в офтальмології / Г. В. Озернюк //  Офтальмол. журн. — 2013. — № 2. — С. 59-65. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201845965


Вступ. Вивченняісторіїтасучасногостанузаконодавчогорегулюваннятрансплантаціївофтальмологіїєнеобхіднимдлявирішенняпроблемнихпитаньправовоїрегламентаціїтрансплантаціївофтальмологіїнатеперішньомуетапі.

Мета. Дослідження генезису та виявлення проблем і перспектив розвитку нормативно-правової регламентації застосування трансплантації в офтальмології.

Матеріал і методи дослідження. Були використані діалектичний, системно-структурний, порівняльно-правовий та історичний методи дослідження. Проаналізовані нормативно-правові акти радянського і сучасного періоду, судова практика, роботи вітчизняних та іноземних науковців.

Результати. Проведене порівняльно-правове дослідження нормативно-правової бази з трансплантації в офтальмології в радянській період та в період незалежності України. Проаналізовані основні регулятивно-правові критерії здійснення трансплантації в офтальмології.

Висновки. Проведена періодизація розвитку законодавства з питань трансплантації в офтальмології. Надані пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з використання трансплантації в офтальмології.

Ключові слова: трансплантація, офтальмологія, історичний розвиток, правове регулювання

 

Література

 1. Бабич О. Трансплантація: правове регулювання та механізми реалізації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://babich-law.com/ua/pres-tsentr/publications/327-transplantacia
 2. Гринчак С. В. Генезис правового регулювання трансплантації органів та тканин людини // Форум права. – 2014. – №2. – С. 81-88.
 3. Декларація стосовно трансплантації людських органів. Мадрид, 1987 р. // «Права людини і професійні стандарти для юристів». – 1996 р.
 4. Декрет о профессиональной работе и правах медицинских работников (принят ВЦИК, СНК РСФСР 01.12.1924) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a690x894.htm
 5. Деякі питання реалізації Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р., № 695 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 17. – Ст. 711.
 6. Діагностичні критерії смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини: Наказ МОЗ України від 23.09.2013 р., № 821 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1757-13
 7. Донорство рогівки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://keratoplastika.dp.ua/donorstvo-rogivki.html
 8. Дополнительный протокол к Конвенции о правах человека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека. – Страсбург, 24 января 2002 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_684.
 9. Заявление о торговле живыми органами : принято 37-ой Всемирной Медицинской Ассоциацией, Брюссель, Бельгия, окт. 1985 г.
 10. Инструкция Министерства здравоохранения СССР «По медицинскому освидетельствованию доноров крови». – M., 1978. – 16 с.
 11. Маргацкая Н. А. Гражданско-правовые проблемы донорства и трансплантации: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.03 / Маргацкая Н. А. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, юрид. фак. – М., 1984. – 180 с.
 12. Міщук І. В. Дослідження історії розвитку законодавчого регулювання трансплантації органів і тканин людини // І. В. Міщук / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: збірник наукових праць. – Львів : ЛьвДУВС, Вип. №2 – 2012. – С.233-243.
 13. О кадрах доноров : Постановление Совета Народных Комиссаров от 22.04.1935 г. – СУ РСФСР. – 1935. – №12 – ст. 126.
 14. О мерах улучшения судебно-медицинской экспертизы в СССР: Приказ министра здравоохранения СССР № 166 от 10 апреля 1962 г. // Сборник организационно-методических материалов по судебно-медицинской экспертизе. – М., 1962. – C. 36–42.
 15. О порядке проведения медицинских операцій: Постановление Совета народных комиссаров СССР № 1607 от 15 сентября 1937 года // Собрание законодательства СССР. – 1937. – № 62. – Ст. 274.
 16. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – ст.19.
 17. Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении 1969 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1969. – № 52. – Ст. 466.
 18. Перелік органів людини, дозволених до вилучення у донора-трупа:  Наказ МОЗ України від 25.09.2000 р. № 226 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – С.304–317.
 19. Положение о работе здравоохранения и обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по комплектованию доноров, утвержденное Министерством здравоохранения и исполкомом от 26 мая 1958 г. – Законодательство по здравоохранению, Т.6  – M., 1963.
 20. Положення про Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин / Наказ МОЗ України від 11.12.2006 р., № 812 // Офіціальний вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3550.
 21. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций. – М., 1998. – 346 с.
 22. Правила судебно-медицинского исследования трупов / утв. Народным комиссариатом здравоохранения РСФСР 19 декабря 1928 г. и Народным комиссаром юстиции РСФСР 3 января 1928 г. // Сб. организац.-метод, мате-риалов по судеб.-мед. экспертизе / сост. В. П. Прозовский, Э. И. Контер. – 2-е изд. – М. : МЕДГИЗ, 1960. – С. 109-157.
 23. Прикладна етика: Навч. посіб./ За наук. ред. Панченко В. І. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 392 с.
 24. Примірне положення про медичний центр (відділення) трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів : Наказ МОЗ України від 26.07.2004 р., № 374 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ3683.html
 25. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині: Проект Закону України від 16.07.2015 р., № 2386-а. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56075
 26. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині : Проект Закону України від 04.08.2015 р. № 2386а-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56231
 27. Про затвердженні форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних установ: Наказ МОЗ України від 26.07.1999 р., № 184.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=0A2AZ6E21E
 28. Про затвердження Державної програми розвитку трансплантації на 2002-2005 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2002 р., № 1339 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 37. – Ст. 1735.
 29. Про затвердження Державної програми розвитку трансплантації на період до 2012 року: Постанова Кабінету міністрів України від 08.10.2008 р. № 894 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 78. – С. 103. – ст. 2608.
 30. Про затвердження нормативно-правових актів з питань трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині: Наказ МОЗ України від 04.05.2000 р., № 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0682-00
 31. Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації: Наказ МОЗ України від 29.11.2002 р., №432 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2010
 32. Про надання живим родинним донором гомотрансплантата для трансплантації : Наказ МОЗ України від 10.04.2012 р., №250 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0963-12
 33. Про регламентацію трансплантаційної служби України: Наказ МОЗ України від 24.05.2004 р., № 261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=3155
 34. Про схвалення Концепції Державної програми «Трансплантація» на 2006-2010 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2006 р., № 416-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2151.
 35. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 377.
 36. Сборник организационно-методических материалов по судебно-медицинской экспертизе. – 2-е изд. / сост. В.И. Прозоровский и Э.И. Кантер. – М.: Медгиз, 1960. – 480 с.

 

Поступила 23.03.2018

Публикация 31.08.2018