Офтальмол. журн. — 2018. — № 3. — С. 22-26.

УДК  617.753-76:617.713-002-617.764-008.8-07+577.11

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201832226

Стан відновного потенціалу глютатіону і пероксідації ліпідів в сльозі пацієнтів, які тривалий час користуються м’якими контактними лінзами

Т. А. Веліксар, аспирант;  М. Ф. Леус ,  д-р мед. наук, профессор; Т. Б. Гайдамака, д-р мед. наук; І. М. Міхейцева, д-р біол. наук; С. Г. Коломійчук, науков. співроб. 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

E-mail: tveliksar@gmail.com                     

Вступ. Носінняконтактноїлінзипов'язанозмікротравматизмомепітеліюрогівкиінаявністюгіпоксіївтканинахпередньоговідділуока.

Мета. Вивчити показники окисно-відновного потенціалу і маркерів пероксидації ліпідів в сльозі при носінні м'яких контактних лінз.

Матеріал та методи. Пацієнти були розділені на дві групи. Основна группа (ОГ) – 20 осіб (40 очей) – пацієнти з міопією легкого та середнього ступеня, які тривалий час користуються м'якими контактними лінзами. Контрольна група (КГ) – 13 осіб (24 ока) – пацієнти з міопією легкого та середнього ступеня, що користуються окулярами.

Результати. Рівень відновленого глутатіону в ОГ був на 18,3% нижче по відношенню до КГ (p<0,05). Рівень окисленого глутатіону в ОГ був вище на 21%, в порівнянні з показником в КГ (p<0,05). Рівень малонового діальдегіду в ОГ був підвищений на 27,1% по відношенню до КГ (p<0,05). Вміст дієнових кон'югатів в ОГ був підвищений, склав 118% відносно КГ (p>0,05).

Висновок. При тривалому носінні м’яких контактних лінз у пацієнтів порушується прооксидантно-антиоксидантна рівновага в тканинах переднього відділу ока, зокрема в рогівці. Відбувається активація вільно-радикальних процесів і зниження антиокисних резервів, що виражається в зменшенні нормального вмісту в сльозі продуктів перекисного окислення ліпідів і порушенні глутатіонового балансу. Подібні метаболічні зміни в оці вимагають застосування антиоксидантної терапії.

Ключові слова: міопія, м’яка контактна лінза, рогівка, сльоза, глутатіон, пероксидація ліпідів, малоновий діальдегід, дієнові кон’югати