Офтальмол. журн. — 2018. — № 1. — С. 43-48.

УДК  [617.731-02:616.379-008.64]-036-092-037-031.71-085

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201814348

Клініко-томографічні особливості діабетичної оптичної нейропатії залежно від типу та стадії захворювання

П. А. Бездітко 1, д-р мед. наук, професор; М. А. Карлійчук 2, канд. мед. наук

1 Харківський національний медичний університет; Харків (Україна)

2 Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»; Чернівці (Україна)

E-mail: mari13karli@gmail.com                

Оптична когерентна томографія відкриває нові можливості для диференційної діагностики діабетичної оптичної нейропатії (ДОН).

Мета роботи – виявити клініко-томографічні особливості ДОН залежно від типу та стадії захворювання.

Матеріал та методи. Аналіз здійснювався на основі даних обстеження 575 хворих (1150 очей) на цукровий діабет (ЦД) II типу. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали офтальмохромоскопію, оптичну когерентну томографію сітківки й зорового нерва, електрофізіологічні дослідження.

Результати. Показник локального витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки (FLV) у хворих на діабетичну папілопатію у 21,7 рази, передню ішемічну ДОН – у 20,5 рази, дистрофічну стадію аксіальної ДОН – у 17,3 рази, виражену стадію – у 13,4 рази, початкову стадію – у 10,3 рази, субклінічну стадію – у 7,5 рази перевищував показник у здорових осіб. Товщина перипапілярних волокон сітківки у хворих на діабетичну папілопатію, передню ішемічну ДОН, виражену стадію аксіальної ДОН на 92,2%, 84,7%, 38,7% відповідно перевищувала, а при субклінічній, початковій та дистрофічній стадії аксіальної ДОН на 8,0%, 13,8%, 20,5% відповідно була меншою показника здорових осіб.

Висновок. У хворих на цукровий діабет встановлено клініко-томографічні особливості ДОН залежно від типу та стадії захворювання.

Ключові слова: діабетична оптична нейропатія, клініко-томографічні особливості, показник локального витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки, товщина перипапілярних волокон сітківки

Література

 1. Вит В. В. Строение зрительной системы человека. – Одесса: Астропринт; 2003. – 664 с.
 2. Гогіна І. Ф., Андріюк Л. В., Огранович О. Е. Діабетичні ангіо-, ретіно-, нейропатії: патогенез, клініка, лікування. – Львів: Ліга пресс; 2000. – 186 с.
 3. Жабоедов Г. Д. Новое в диагностике и лечении диабетической оптической нейропатии // Междунар. мед. журн. – 2002. – №8 (1-2). – Р. 92-7.
 4. Красавина М. И., Астахов С. Ю., Шадричев Ф. Е., Даль Н. Ю. Офтальмологические маркеры диабетической полинейропатии // Офтальмол. ведомости. – 2016. – Т. IX (1). – С.38-46.   
 5. Недзвецкая О. В., Чумак С. А. Клинические и функциональные особенности изменения зрительного нерва при ювенильной диабетической ретинопатии // Вестн. офтальмол. – 2001. – №117 (3). – С.7-11.
 6. Скрипник Р. Л. Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (патогенез, клініка, діагностика, лікування) [автореферат]. Одеса: Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України; 2005. – 34 с.
 7. Цыренжапова Р. Б. Поражение периферической нервной системы при нарушениях углеводного обмена [диссертация]. Томск: ГБОУВПО «Сибирский государственный медицинский университет»; 2015. – 129 с.
 8. Carpineto P., Toto L., Aloia R. et al. Neuroretinal alterations in the early stages of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus // Eye (Lond). – 2016. –  May;30 (5). – P.673-9.
 9. Chen X., Nie C., Gong Y. et al Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Changes in Preclinical Diabetic Retinopathy: A Meta-Analysis PLoS One. – 2015; 10(5): e0125919.
 10. Leung C. K. S., Lam S., Weinreb R. N. et al. Retinal nerve fiber layer imaging with spectral-domain optical coherence tomography: analysis of the retinal nerve fiber layer map for glaucoma detection // Ophthalmology. – 2010.  – Sep; 117 (9). – P.1684-91.
 11. Strouthidis N. G., Fortune B., Yang H. et al. Longitudinal change detected by spectral domain optical coherence tomography in the optic nerve head and peripapillary retina in experimental glaucoma // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2011. – Mar 2;52 (3). – P.1206–19.
 12. Townsend K. A., Wollstein G., Schuman J. S. Imaging of the retinal nerve fibre layer for glaucoma // Br J Ophthalmol. – 2009. – Feb; 93 (2). – P.139–43.