Офтальмол. журн. — 2017. — № 6. — С. 11-15.

УДК 617.7-007.681-021.3+617.741-004.1]:617.749-073.584

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201761115

Дослідження оптичної густини внутрішньоочної рідини у пацієнтів з катарактою та первинною відкритокутовою глаукомою за допомогою спектроскопії

В. О. Мельник, канд. мед. наук

ТОВ «Клініка Візіобуд+»

Київ (Україна)

E-mail: volo777@mail.ru               

Актуальність цієї теми зумовлена стрімким зростанням кількості пацієнтів з глаукомою, а саме первинною відкритокутовою глаукомою (ПВКГ), та відсутністю єдиної теорії розвитку даного захворювання.

Мета дослідження. Порівняти спектри поглинання зразків внутрішньоочної рідини у пацієнтів з діагнозом катаракти та у комбінації з ПВКГ, а також встановити існування відмінностей між параметрами спектра поглинання та наявністю глаукоми.

Матеріали і методи. Дослідження проводилося за участі 96 пацієнтів з катарактою та ПВКГ, у яких досліджували спектри поглинання зразків внутрішньоочної рідини (ВОР).

Результати. Під час проведення спектроскопії у зразках ВОР було виявлено два піки поглинання: при 202 та 267 нм. На підставі цих даних було зроблено висновки про середню оптичну густину ВОР та визначено, що оптична густина ВОР при 202 нм у групі пацієнтів з ПВКГ є вірогідно вищою у порівнянні з пацієнтами, у яких було діагностовано катаракту. Однак при 267 статистично значимої різниці в середній оптичній густині ВОР нм між групами пацієнтів з і без ПВКГ не спостерігається.

Висновки. Виявлено статистично значиму різницю оптичної густини ВОР пацієнтів з та без ПВКГ за допомогою методу спектроскопії, який може бути розглянутий як дієвий метод додаткової діагностики таких пацієнтів.

 

Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, катаракта, спектроскопія, оптична густина, гідродинамічний тиск внутрішньоочної рідини         

Література

 1. Al-Aswad L. A., Gong H., Lee D. et al. Effects of Na-K-2Cl cotransport regulators on outflow facility in calf and human eyes in vitro // Invest Ophthalmol Vis Sci. –1999. – Vol.40. – P.1695-1701.
 2. B’Ann True Gabelt, Paul L. Kaufman. Changes in aqueous humor dynamics with age and glaucoma // Progress in Retinal and Eye Res. – 2005. – Vol.24. – P.612-37.
 3. Charles W. McLaughlin, Mike O. Karl, Sylvia Zellhuber-McMillan. Electron probe X-ray microanalysis of intact pathway for human aqueous humor outflow // Amer J Physiol Cell Physiol. – 2008. – Vol.295(1). – P.1083-91.
 4. E. de Berardinis, O. Tieri, A. Polzella and N. Iuglio, The Chemical Composition of the Human Aqueous Humour in Normal and Pathological Conditions // Exp Eye Res. – 1965. – Vol.4. – P.179-186.
 5. Grus D. H., Joachim S. C., Pfeiffer N. Proteomics in ocular fluids // Wiley-VCH. – 2007. – Vol. 1(8). – P.876-888. doi: 10.1002/prca.200700105.
 6. http://cyberleninka.ru/article/n/neyrodegenerativnye-izmeneniya-u-bolnyh...
 7. Hu D. N., Ritch R., Liebmann J., Liu Y., et al. Vascular endothelial growth factor is increased in aqueous humor of glaucomatous eyes // J Glaucoma. – 2002. –Vol.11 (5). – P.406-410. doi: 10.1097/0061198-200210000-00006
 8. O. V. Sverdlova. Electronic spectra in organic chemistry // L Chemistry. – 1985. – Vol.2. – P.248 [Russian]
 9. Quigley H. A., Broman A. T. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020 // Br. J. Ophthalmol. – 2006. – Vol. 90. – P. 262-267.
 10. Scholtzer-Schrehardt U., Lommatzsch J., Kuchle M. et al. Matrix metalloproteinases and their inhibitors in aqueous humor of patients with pseudoexfoliation syndrome/glaucoma and primary open-angle glaucoma // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2003. – Vol.44 (3). – P.1117-1125.
 11. Stuart P. Richer, Rose R. C. Water soluble antioxidants in mammalian aqueous humor: interaction with UV B and hydrogen peroxide // Vis Res. – 1998. – Vol.38. – P.2881–88.
 12. Tiago dos Santos Prata. Eduardo Vitor Navajas, Luiz Alberto Soares Melo Jr. et al. Aqueous humor protein concentration in patients with primary open-angle glaucoma under clinical treatment // Arq Bras Ophtalmol. – 2007. – Vol.70 (2). – P.217-20.
 13. Vesaluoma M., Mertaniemi P., Mannonen S. et al. Cellular and plasma fibronectin in the aqueous humor of primary open-angle glaucoma, exfoliative glaucoma and cataract patients // Eye. – 1998. – Vol.12 (5). – P.886-890.
 14. Алексеев В. Н., Малеванная О. А. Исследование качества жизни больных ПОУГ // Глаукома: проблемы и решения: Всерос. науч.-практ. конф.: сб. науч. ст. – М., 2004. – С. 389-393
 15. Егоров Е. А., Ставицкая Т. В., Налобнова Ю. В. Электрофизиологические и психофизиологические методы исследования в ранней диагностике глаукомы // Клин. офтальмология. – 2003. – Т. 4. – №2. – С. 68-70.
 16. Колотілов С. В., Мельник В. О. Порівняння спектроскопічних властивостей внутрішньоочної рідини у хворих з катарактою і первинною відкритокутовою глаукомою // Фізіол. журнал. – 2016. – Т. 62. - № 5. – С. 62-69.
 17. Соловьева Н. И. Основные металлопротеиназы соединительнотканного матрикса // Биоорганическая химия. – 1994. – Т. 20. – № 2. – С. 143-152.