Офтальмол. журн. — 2017. — № 5. — С. 8-11.

УДК 617.751→612.843.63:612.014.32:616-053.5

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20175811

Визначення мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів для оцінки зорового стомлення у школярів

М. Б. Желізник, аспірант; В. І. Сердюченко, д-р мед. наук, професор

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМИ України»;                  

Одеса (Украина)

E-mail: virais@ukr.net          

Актуальність. У зв’язку зі значним зоровим навантаженням у школярів актуальним є використання для оцінки зорового стомлення методики, яка була б зрозуміла дітям і не потребувала значного часу для її здійснення.

Мета роботи: оцінити можливість використання методики дослідження мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів (МЕРТ) для оцінки впливу дозованого зорового навантаження на стан зорового аналізатора у  дітей шкільного віку.

Матеріал і методи. Для оцінки зорового навантаження на орган зору нами застосовано спеціальний електронний пристрій; тривалість дослідження однієї дитини – 3-4 хвилини. Обстежено 57 дітей у віці від 10 до 13 років з гостротою зору 1,0, з нормальним очним дном та еметропією. У ході дослідження використовувалось дозоване зорове навантаження, що полягало у наборі тексту (шифр Тimеs New Roman 14 кегль) за монітором комп’ютера впродовж 30 хвилин.

Результати. Дослідження виявило статистично достовірні зміни показника МЕРТ в бік його збільшення: при порівнянні МЕРТ до і після дозованого зорового навантаження р дорівнювало 0,000027, 0,000040 і 0,000040 при бінокулярному пред’явленні тест-об’єкта відповідно білого, червоного і зеленого кольорів.

Висновок. Впровадження даної методики дозволить своєчасно виявляти наявність зорової втоми і намітити необхідні профілактичні заходи.

Ключові слова: експозиційна гострота зору у дітей, зорове втомлення

Література

1.     Аветисов Э. С., Мац К. А. Эргографические исследования зрительной работоспособности // Офтальмоэргономика. – М., 1976. – С. 102-108.

2.     Голубов К. Э., Котлубей Г. В., Шевченко В. С. Способ профилактики компьютерного зрительного синдрома у школьников // Запобігання сліпоті у дітей в Україні в рамках виконання програми ВООЗ «Зір-2020» з практичним семінаром «Жива хірургія». Тези та лекції. – Київ, 2005. – С. 65-67.

3.     Дегтярева Н. М., Сердюченко В. И. Соотношение АК/А (аккомодативная конвергенция/аккомодация) у офтальмологически здоровых детей в условиях зрительной нагрузки // Тез. докл. 2-й Междунар. конф. офтальмологов Причерноморья. Украина, Одесса, 8-10 сентября 2004 г. – Одесса, 2004. – С. 175-176.

4.     Дембский Л. К. Компьютерная офтальмоэргономика. Информационно-методическое пособие. – Симферополь, 2004. – 48 с.

5.     Желізник М. Б., Сердюченко В.І. Біоритми мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів у школярів 7-11 класів протягом навчального дня // Офтальмол. журн. – 2016. – №6. – С.3-5.

6.     Ибрагимов А. В., Потапова Л. С. Затраты аккомодации у детей и подростков с различными видами рефракции // Врач скорой помощи. – 2011. – №9. – С. 100-101.

7.     Коваленко В. В. Практическая оптометрия для офтальмологов. – К.: Медкнига, 2015. – 124 с.

8.     Павличенко Н. А., Сердюченко В. И., Даниленко Н. И. Биоритмы абсолютной аккомодации и зрительной продуктивности школьников в течение дня и учебной недели // Офтальмол. журн. – 1999. – № 3. – С. 174-178.

9.     Сергета И. В., Подригало Л. В., Малачкова Н. В. Офтальмо-гигиенические аспекты современного визуального окружения детей, подростков и молодежи. Монография. – Винница: Издательство-типография «Діло». ФЛП Данилюк В.Г., 2009. – 176 с.

10.   Сердюченко В. И. Состояние мышечного равновесия глаз для дали и близи у детей в условиях зрительной нагрузки // Офтальмол. журн. – 1986. – № 8. – С. 468-470.

11.   Сердюченко В. И., Желизник М. Б. Возрастная динамика становления минимальной экспозиции распознавания предъявляемых тест-объектов у детей // Офтальмол. журн. – 2016. – №5. – С. 41-43.

12.    Шаповалов С. Л., Корнюшина Т. А. Аккомодационная способность глаза // Зрительные функции и их коррекция у детей: Руководство для врачей / Под ред. С. Э Аветисова, Т. П. Кащенко, А. М. Шамшиновой. – М.: ОАО Издательство «Медицина», 2005. – С. 93-119.

13.   Шнайдер Д. Тренировка зрения для работающих на компьютере / Дорис Шнайдер; пер. с нем. Н. А. Врублевской. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 95 с.

14.     Collins M., Davis B., Atchinson D. VDT screen reflections and accommodation response // Ophthal. Physiol. Opt. – 1994. – Vol. 14, №2. – P.193-198.

15.      Von Noorden Gunter K., Campos Emilio C. Binocular Vision and Ocular Motility: Theory and Management of Strabismus. 6th ed. – 2002. – P. 115.