Офтальмол. журн. — 2017. — № 4. — С.51-54.

УДК  617.735-002:616.379-008.64:615.847-092

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201745559

До механізмів формування ретинопатії при стрептозотоциновому діабеті на тлі електричних подразнень структур мозку

Н. В. Кресюн, д-р мед. наук, професор, Г. А. Сон, аспірант, Л. С. Годлевський д-р мед. наук, профессор

E-mail:  talochka.kr@yandex.ua                             

Актуальність. Електричне подразнення (ЕП) структур головного мозку, самої ретини супроводжується протизапальним впливом і може бути використано в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії.

Метою даного дослідження було визначення активності глутатіонредуктази (ГР), малонового діальдегіду (МДА) в сітківці ока, моніторинг маси тіла щурів з модельованим за допомогою стрептозотоцину (СТЗ) діабетом, а також розкриття особливостей динаміки цих показників за умов ЕП палеоцеребелярної кори.

Матеріал і методи. У щурів лінії Вістар на 15-у добу з моменту застосування СТЗ (55,0 мг/кг, в/чер) здійснювали ЕП палецеребелярної кори (V-VII дольки) (80-120 мкА, 100 Гц) протягом 4 тижнів. Через 1,5 місяця з моменту введення СТЗ в гомогенаті сітківки визначали активність глутатіонредуктази та рівень МДА і результати виражали в NADPH/мин/мг білку, нМ та нмолях/мг протеїну, відповідно.

Результати. Маса тіла щурів із цукровим діабетом зростала на 10,7% у порівнянні до вихідного значення, в той час як в контролі зростання склало 36,2% (р<0,05). На тлі ЕП (щодобових одно та трьохкратних) показник зростання склав 29,3 та 27,0% (р<0,05). ЕП (тричі на добу) викликали збільшення активності в тканині сітківки щурів із діабетом ГР на 37,0% (р<0,05), а також зменшення вмісту МДА на 44,5% (р<0,05).

Висновок. ЕП палеоцеребелярної кори у щурів із СТЗ-індукованим діабетом попереджає втрату маси тіла, зниження активності ГР, а також збільшення вмісту МДА в тканині сітківки.

Ключевые слова: стрептозотоцин, діабетична ретинопатія, перекисне окиснення, електричне подразнення, мозочок

Література

 1. Кресюн Н. В. Патофизиологические механизмы формирования диабетической ретинопатии и обоснование подходов к ее терапии / Н. В. Кресюн // Интегративная антропология. – 2013. – №1(21). – С.43-48.
 2. Кресюн Н. В. Нейродегенеративные изменения сетчатой оболочки глаз крыс со стрептозотоциновым диабетом в различных условиях экспериментального лечения / Н. В. Кресюн // Запорожский мед.журн. – 2014. – №4. – С.21-25.
 3. Муратова Т. М. Динаміка вмісту лептину і продукування інтерлейкіну-1 мононуклеарними клітинами у хворих на епілепсію за різних умов лікування/ Т. М. Муратова // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т.24, вип. 1(86). – С.41-44.
 4. Стальная И. Д. Определение диеновых коньюгатов: Современные методы в биохимии / Под ред. В. Н. Ореховича. – М. : Медицина, 1977. – С. 63–64.
 5. Al-Malki A.L. Oat attenuation of hyperglycemia-induced retinal oxidative stress and NF-kkB activation in streptozotocin-induced diabetic rats/ A.L. Al-Malki// Hindawi Publishing Corporation: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume. - 2013, Article ID 983923, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/983923.
 6. Gene expression profiling of the retina after transcorneal electrical stimulation in wild-type Brown Norway rats / G. Willmann, K. Schaferhoff, M. D. Fischer et al. // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2011. – Vol.52. – P.7529-7537.
 7. Goldberg D. M. Methods of Enzymatic Analysis, 3rd ed. Weinheim: Verlag Chemie. – 1983. – Vol.5 (3). – P.258-265.
 8. Electrical stimulation ameliorates light-induced photoreceptor degeneration in vitro via suppressing the proinflammatory effect of microglia and enhancing the neurotrophic potential of Muller cells / W. T. Zhou, Y. Q. Ni, Z. B. Jin et al. // Exp. Neurol. – 2012. – Vol.238. – P.192-208.
 9. Electrical stimulation as a means for improving vision/ A. Sehic, S. Guo, K.-S. Cho et al. // Am. J. Pathol. – 2016. – Vol.186. – P. 2783-2797.
 10. Khamare B. S., Combs C. M. Duality in retinocerebellar projections in the rabbit / B. S. Khamare, C. M. Combs // Exp Neurol. – 1975. – Vol.48. – №3, part 1. – P.610-623.
 11. Neuroprotective effect of transcorneal electrical stimulation on light-induced photoreceptor degeneration / Y. Q. Ni, D. K. Gan, H. D. Xu et al. // Exp Neurol. – 2009. – Vol.219. – P.439-452.