Офтальмол. журн. — 2017. — № 4. — С. 3-8

УДК 617.735-022:575.222:616.379-008.64

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh2017438

Прогнозування розвитку діабетичної ретинопатії на основі визначення поліморфних локусів rs759853 І rs9640883 гена AKR1B1

С. Ю. Могілевський 1, д-р мед. наук, проф., О. В. Бушуєва 2, ассистент

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика   

Київ (Україна)

2  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького                   

Львів (Україна)

Вступ. Відповідно до сучасних даних, генетичним факторам відводять до 50% ризику розвитку діабетичної ретинопатії (ДР). Виявлення пацієнтів, схильних до розвитку ДР, сприятиме розробці індивідуального підходу до впровадження профілактичних заходів та лікування. Перспективним геном-кандидатом, для якого доказаний зв’язок з розвитком ДР, є ген альдозоредуктази (AKR1B1) та його поліморфізми rs759853 і rs9640883.

Мета дослідження – прогнозування розвитку ДР на основі визначення поліморфних локусів гена AKR1B1.

Матеріал та методи. До дослідження залучено 409 осіб, які були розподілені на дві групи за наявності ДР: 1 групу склали 281 пацієнт без ДР, 2 групу – 128 пацієнтів з ДР. Аналіз поліморфних ДНК-локусів здійснювали з використанням уніфікованих тест-систем TaqMan Mutation Detection Assays Thermo Fisher Scientific (США) в автоматичному ампліфікаторі Real-Time PCR System 7500 (Applied Biosystems, США). Для аналізу зв’язку генотипу з ризиком розвитку ДР були використані методи побудови множинних логістичних моделей регресії в програмних середовищах Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA) і SPSS Statistics v.22 (IBM Corp., USA).

Результати. В результаті проведених досліджень розроблена модель прогнозування розвитку ДР шляхом будування множинної регресії з достатньою надійністю ступеня впливу незалежних змінних на розрахунковий показник: -2Log-правдоподібність = 354,467 (χ2=42,877; p<0,001), AUC=0,70±0,03 (ВІ 95% 0,62-0,76), p=2,6E-09. Найбільша ймовірність розвитку ДР (Р) була відмічена для гаплотипів (A/A rs759853*G/G rs9640883) – Р=0,610, (G/A rs759853*G/G rs9640883) – Р=0,407 та (А/A rs759853*G/А rs9640883) – Р=0,389. Найменша ймовірність розвитку ДР (Р=0,047) була визначена для проективного гаплотипу (G/G rs759853*A/A rs9640883). Загалом, значення ймовірності розвитку ДР більше 0,231 встановлювало позитивний результат, а менше або рівне 0,231 – вказувало на негативний результат з загальною коректністю прогнозу 66%.

Висновок. Таким чином доведено, що поліморфні локуси rs759853 і rs9640883 гена AKR1B1 можуть використовуватися для прогнозування розвитку ДР та запропонована математична модель розрахунку такої ймовірності.

 

Ключові слова: діабетична ретинопатія, AKR1B1, rs759853, rs9640883, прогностичні моделі регресії. 

Література

  1. Паньків В. І. Симпозіум № 162 "Цукровий діабет: діагностичні критерії, етіологія і патогенез" / В.І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 8. – С. 53-64.
  2. Hietala K. Heritability of proliferative diabetic retinopathy / K. Hietala, C. Forsblom, P. Summanen, P.H. Groop // Diabetes. – 2008. – Vol. 57. – P. 2176-2180.
  3. Cho H. Genetics of diabetic retinopathy / H. Cho, L. Sobrin // Curr. Diab. Rep. – 2014. – Vol. 14, № 8. – P. 515.
  4. Liew G. The role of genetics in susceptibility to diabetic retinopathy / G. Liew, R. Klein, T.Y. Wong // Int. Ophthalmol. Clin. – 2009. –Vol. 49, № 2. – P. 35-52.
  5. Abhary S. A systematic meta-analysis of genetic association studies for diabetic retinopathy / S. Abhary, A.W. Hewitt, K.P. Burdon, J.E. Craid // Diabetes. – 2009. – Vol. 58, № 9. – P. 2137-2147.
  6. Sladek R. A genome-wide association study identifies novel risk loci for type 2 diabetes / R. Sladek, G. Rocheleau, J. Rung [et al.] // Nature. – 2007. – Vol. 445 (7130). – P. 881-885.
  7. Suzen S. Recent studies of aldose reductase enzyme inhibition for diabetic complications / S. Suzen, E. Buyukbingol // Curr. Med. Chem. – 2003. – Vol. 10, № 15. – P. 1329-1352.
  8. Chung S.S. Aldose reductase in diabetic microvascular complications / S.S. Chung, S.K. Chung // Curr. Drug. Targets. – 2005. – Vol. 6, № 4. – 475-486.
  9. Щулькин А.В. Генетические маркеры развития диабетической ретинопатии / А.В. Щулькин, А.В. Колесников, О.И. Баренина, А.А. Никифоров // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 4. – С. 411-414.
  10. Могілевський С. Ю. Зв’язок поліморфізмів rs759853 та rs9640883 гена AKR1B1 з розвитком діабетичної ретинопатії / С.Ю. Могілевський, О.В. Бушуєва, С.В. Зябліцев, Л.В. Натрус // Офтальмологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 3-7.