Офтальмол. журн. — 2017. — № 2. — С. 3-7.

 

УДК 617.735–02:616.379–008.64]-056.7

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh2017237

Зв’язок поліморфізмів rs759853 ТА rs9640883 гена AKR1B1 з розвитком діабетичної ретинопатії

С. Ю. Могілевський 1, д-р мед. наук, проф., О. В. Бушуєва 2, асистент, С. В. Зябліцев 3, д-р мед. наук, проф., Л. В. Натрус 3, д-р мед. наук, проф.

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Київ (Україна)

2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Львів (Україна)

3 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Київ (Україна)

E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com               

Актуальність. Гіперглікемія за умов цукрового діабету 2 типу (ЦД2Т) активує поліоловий шлях метаболізму глюкози, внаслідок чого у клітинах накопичуються сорбітол та фруктоза. Ключовий фермент поліолового шляху — альдозоредуктаза, поліморфізм гену якої (AKR1B1) впливає на його активність та може мати асоціацію з розвитком діабетичної ретинопатії (ДР). Отже метою дослідження було встановлення наявності асоціації з ДР та оцінка конкретного впливу генетичних поліморфізмів, які впливають на активність альдозоредуктази (rs759853 і rs9640883).

Матеріал та методи. До дослідження залучено 311 осіб, які були розподілені на чотири групи: I групу склали 107 офтальмологічно здорових добровольців (контроль); в II групу (n=76) увійшли пацієнти з ЦД2Т без змін на очному дні; III групу (n=64) склали пацієнти з непроліферативною, а IV (n=64) — пацієнти з проліферативною ДР. Аналіз поліморфних ДНК-локусів здійснювали з використанням уніфікованих тест-систем TaqMan Mutation Detection Assays Thermo Fisher Scientific (США) в автоматичному ампліфікаторі Real-Time PCR System 7500 (Applied Biosystems, США).

Результати. Показана наявність для хворих з української популяції асоціації генетичних поліморфізмів гена AKR1B1 з розвитком ДР (мутантна алель А поліморфізму rs759853 та генотип А/А підвищує шанси ДР, відповідно, у 2,8 рази та у 5,2 рази (р<0,001). Визначена наявність впливу поліморфізму rs9640883 на розвиток ДР (р<0,001): предкова алель G підвищує у 2,6 рази, а гомозигота G/G — у 3,0 рази шанси розвитку ДР. Наявність алелей «ризику» негативно впливала й на розвиток ДР у хворих на ЦД2Т, тоді як на розвиток проліферативної стадії ДР ці поліморфізми не впливали. Значення поліморфізму у розвитку ДР було доведено результатами дисперсійного аналізу (для rs759853 — F=18,9; p<0,001 та для rs9640883 — F=6,9; p=0,001).

Висновки. Отже, при ДР за умов наростання тяжкості патологічного процесу відмічено зниження частоти предкової алелі G та збільшення частоти мутантної алелі А поліморфізму rs759853 гена AKR1B1. Показно суттєве збільшення частоти предкового генотипу G/G поліморфізму rs9640883 гена AKR1B1 у хворих на ДР на тлі зменшення частоти гетерозиготи G/A та зникнення мінорної гомозиготи А/А.

Ключові слова: діабетична ретинопатія, AKR1B1, rs759853, rs9640883

Література

1.   A systematic meta-analysis of genetic association studies for diabetic retinopathy / S. Abhary, A. W. Hewitt, K. P. Burdon, J. E. Craid // Diabetes. — 2009. — Vol. 58, № 9. — P. 2137–2147.

2.   A genome-wide association study identifies novel risk loci for type 2 diabetes / R. Sladek, G. Rocheleau, J. Rung [et al.] // Nature. — 2007. — Vol. 445. — P. 881– 885.

3.   Familial aggregation of severity of diabetic retinopathy in Mexican Americans from Starr County, Texas / D. M. Hallman, J. C. Huber, V. H. Gonzalez [et al.] // Diabetes Care. — 2005. — Vol. 28, № 5. — P. 1163–8.

4.   Liew G. The role of genetics in susceptibility to diabetic retinopathy / G. Liew, R. Klein, T. Y Wong // Int. Ophthalmol. Clin. — 2009. — Vol. 49, № 2. — P. 35–52.

5.   ПаньківВ. І. Симпозіум № 162 «Цукровийдіабет: діагностичнікритерії, етіологіяіпатогенез» / В. І. Паньків // Міжнароднийендокринологічнийжурнал. — 2013. — № 8. — С. 53–64.

6.   Cho H. Genetics of diabetic retinopathy / H. Cho, L. Sobrin // Curr. Diab. Rep. — 2014. — Vol. 14, № 8. — P. 515.

7.   Heritability of proliferative diabetic retinopathy / K. Hietala, C. Forsblom, P. Summanen, P. H. Groop // Diabetes. — 2008. — Vol. 57. — P. 2176–2180.

8.   Familial clustering of diabetic retinopathy in Chongqing, China, type 2 diabetic patients / X. Zhang, Y. Gao, Z. Zhou [et al.] // Eur. J. Ophthalmol. — 2010. — Vol. 20, № 5. — P. 911–8.

9.   Suzen S..Recent studies of aldose reductase enzyme inhibition for diabetic complications / S. Suzen, E. Buyukbingol // Curr. Med. Chem. — 2003. — Vol. 10, № 15. — P. 1329–52.