Офтальмол. журн. — 2016. — № 5. — С. 4-43.

УДК 617.751^-612.843.63-072.7-053.2

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201654143

Возрастная динамика становления минимальной экспозиции распознавания предъявляемых тест-объектов у детей

В. И. Сердюченко, д-р мед. наук, проф.; М. Б. Желизник, аспирант

ДУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им.

В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса(Украина)

E-mail: virais@ukr.net

Актуальність. Як для дорослих, так і для дітей має велике значення своєчасне виявлення будь-якого об’єкта в полі зору.

Мета. Дослідити вікову динаміку мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів (МЕРТ) у дітей з нормальною гостротою зору.

Матеріал і методи. МЕРТ визначена у 416 дітей віком від 5 до 17 років (на 832 очах) з рефракцією у межах вікових норм (еметропією та гіперметропією не більше 1,0дптр. За допомогою спеціального електронного пристрою дитині пред’являвся білий тест-об’єкт, що світиться (кільце Ландольта), з кутовим розміром 8 кутових хвилин.

Результати. Минимальна експозиція розпізнавания тест-обьектів із за-даними кутовими розмірами при бінокулярному дослідженні складає у ді-тей 5-6 років 2,1±1,3 мс, у детей 7-10, 11-14 и 15-16 лет — відповідно 1,4±0,5мс, 1,1±0,3мс и 1,1±0,3мс.

Висновок. Отримані дані можуть слугувати контролем при вивченні стану даного показника при різній патології зорового аналізатора. 

Ключевые слова: минимальная экспозиция распознавания тест-¬объектов, дети.

Ключові слова: мінімальна експозиція розпізнавання тест-об’єктів, діти.