Офтальмол. журн. — 2016. — № 4. — С. 20-22.

УДК 617.7-007.681-085:615.457:617.711/.713-07+577.11

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201642022

Влияние гиалоруната натрия на патохимические процессы переднего отдела глаза при применении глазных капель с консервантом бензалконием хлоридом у пациентов с глаукомой

В. И. Сенишин, врач-ординатор

Львовская областная клиническая больница; Львов (Украина)

Вступ. Актуальність роботи визначається з’ясуванням дії бензалконію хлориду на мембранні структури тканин переднього відділу ока пацієнтів.

Мета дослідження. Вивчити вплив гіалоруната натрію на патохімічні процеси переднього відділу ока при застосуванні очних крапель з консервантом бензалконію хлориду у пацієнтів з глаукомою.

Методи дослідження. Пацієнти були розділені на дві групи. Група порівняння — 25 пацієнтів, яким інстилювали Латанопрост з БАХ, в основній групі — 36 пацієнтів, яким додатково інстилювали 0,1 % розчин гіалуронату натрію. У сльозній рідині хворих визначали активність цитозольних, мітохондріальних і лізосомальних ферментів, а також рівень тіолових і дисульфідних груп.

Результати. Аналіз отриманих нами результатів при дослідженні активності ферментів в сльозній рідині пацієнтів, які отримували додатково до крапельних препаратів, що містять БАХ інстиляції гіалуроната, чітко свідчать про його мембраностабілізуючу дію. У той же час гіалуронат не чинив вираженого впливу на рівень відновленого глутатіону в сльозі, помітно знижуючи вміст окисленої форми коферменту.

Висновки. Застосування гіалуроната у хворих, які отримували антиглаукоматозні препарати, що містять консервант БАХ, значною мірою запобігає дестабілізації мембранних структур тканин переднього відділу ока. Про це свідчить виразне зниження рівня активності відповідних маркерних ферментів в сльозній рідині в цих умовах. Рівень тіолових сполук в сльозній рідині при застосуванні гіалуроната у хворих, які отримували краплі, що містили БАХ, значуще не змінюється, що підтверджує прямий мембранотропний захисний вплив гіалуроната від детергірующого впливу консерванта.

Ключевые слова: антиглаукоматозные препараты, бензалконий хлорид, гиалуронат, передний отдел глаза

Ключові слова: антиглаукоматозні препарати, бензалконій хлорид, гіалуронат, передній відділ ока

 

Литература

1. Гайдамака Т. Б. Влияние бензалкония хлорида на активность окислительно-восстановителных ферментов в тканях переднего отдела глаза / Т. Б. Гайдамака, В. И. Сенишин // Офтальмол. журн. — 2013. — № 5. — С. 62–67.

2. Гайдамака Т. Б. Влияние консервантов глазных капель на восстановительный потенциал глутатиона в тканях переднего отдела глаза / Т. Б. Гайдамака, В. И. Сенишин // Офтальмол. журн. — 2012. — № 6. — С. 96–100.

3. Иванова Н. В. Консерванты в топической терапии глазных заболеваний: преимущества и недостатки / Н. В. Иванова // Офтальмология. Вост. Европа — 2013. — Т.1. — № 16. — С. 2–7.

4. Лебедев О. И. Механизм и результаты действия бензалкония хлорида на ткани глаза / О. И. Лебедев, Е. А. Калижникова, А. Е. Яворский // Русский мед. журн. — 2011. — № 4. — С. 32–37.

5. Наследов А. SPSS компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / А. Наследов. — Спб.: Питер, 2005. — 416 с.

6. Новые методы биохимического анализа. — Изд. Ленинградского универ. — 1991. — 395 с.

7. Ammar D. A. Effects of benzalkonium chloride-preserved, polyquad-preserved, and sofZia-preserved topical glaucoma medications on human ocular epithelial cells / D. A. Ammar, R. J. Noecker, M. Y. Kahook // Adv. Ther. — 2010. — Vol. 27. — P. 1–9.

8. Ayaki M. Cytotoxicity of ophthalmic solution with and without preservatives to human corneal endothelial cells, epithelial cells and conjunctival epithelial cells / M. Ayaki, S. Yaguchi, A. Iwasawa // Clin. Exp. Ophthalmol. — 2008. — Vol. 36. — P. 553–559.

9. Barki W. H. Effects of topical benzalkonium chloride on corneal epithelium / W. H. Barki, M. Tahir // Biomedica. — 2007. — Vol. 23. — P. 65–70.

Поступила 23.04.2016