Офтальмол. журн. — 2016. — № 2. — С. 28-33.

УДК 617.731–002–036:617.735–002–02:616.379–008.64–089 
 
Оценка степени невропатии зрительного нерва диабетического генеза после интравитреальных вмешательств у больных пролиферативной диабетической ретинопатией 

Элхадж Эмхамед Али, аспирант, Путиенко А. А., проф., д-р мед. наук, Решетняк В. Б., врач 
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

Мета: вивчити наявність взаємозв’язку між рядом клінічних факторів і ступенем невропатії зорового нерва, яка має місце після інтравітреальних втручань у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (ПДРП). 
Матеріал і методи. У терміни 2 і 12 місяців обстежено 105 хворих (105 очей) на (ПДРП) з досягнутим позитивним анатомічним результатом після вітректомії. Результати. Частота невропатії зорового нерва (ЗН) в терміні 2 місяці склала 56,1 % випадків, при цьому в 20,5 % випадків вона була вираженою і характеризувалася інтенсивним зблідненням диску зорового нерва (ДЗН). Через рік після втручання ступінь невропатії ЗН зберігався на тому ж рівні. Дослідження зорових викликаних потенціалів (ЗВП) на спалах 12 Гц і на патерни 1° і 0°15’ виявили зниження функціональної активності зорової системи у досліджуваних хворих в середньому у 2 рази в порівнянні з нормою. У пацієнтів з тракційним відшаруванням макули зміни показників ЗВП свідчили про достовірно більш виражені дистрофічні процеси в нервовій тканині як в терміни спостереження 2 місяці, так і 1 рік у порівнянні із хворими тільки гемофтальмом. 
Висновки. Прогресування проліферативного процесу супроводжується прогресуванням нейродистрофічних змін сітківки та зорового нерва і в підсумку розвитком вираженої невропатії ЗН. Отримані дані свідчать про необхідність проведення інтенсивної нейропротекторної терапії у даної категорії хворих та виконання інтравітреальних втручань в максимально ранні терміни розвитку ПДРП. 
Ключові слова: пролиферативна діабетична ретинопатія, інтравітреальні втручання, невропатія зорового нерва, зорові викликані потенціали. 
Ключевые слова: пролиферативная диабетическая ретинопатия, интравитреальное вмешательство, нейропатия зрительного нерва, зрительные вызванные потенциалы.
 
Литература 
Abu El-Asrar M. Expression of apoptosis markers in the retinas of human subjects with diabetes / M. Abu El–Asrar, L. Dralands, L. Missotten // Invest Ophthalmol and Vis Sci. — 2004. — V. 45. — № 8. — Р. 2760–2766. 
Barber J. A new view of diabetic retinopathy: a neurodegenerative disease of the eye / J. Barber // Progress in Neuro- Psychopharmacology and Biological Psychiatry. — 2003. — V.27. — № 2. — Р. 283–290. 
Chopra D. A study of visual evoked potentials in patients of type 2 diabetes mellitus / D. Chopra, M. Gupta, K. C. Manchanda // JCDR. – 2011. — № 5. — Р. 519–522. 
Congdon N. Eye Diseases Prevalence Research Group et al. Causes and prevalence of visual impairment among adults in the United States / N. Congdon, B. O’Colmain, C. C. Klaver // Arch Ophthalmol. —  2004. — № 122. — Р. 477–485. 
Costache D. The visual evoked potentials in diabetic retinopathy / C. Damian, M. Iancãu // Oftalmologia. —  2004. — V. 48. — № 1. — Р. 53–57. 
Matanovic D. Influence of the metabolic control on latency values of visual evoked potentials (VEP) in patients with diabetes mellitus type 1. D. Matanovic, S. Popovic, B Parapid //Arch. Ital Biol. —  2012. — V.150. — № 4. — Р. 251–258. 
Mellitus J. Pattern Visual Evoked Potentials in Patients with Type II Diabetes / J. Mellitus, A. Heravian, N. Shoeibi // J Ophthalmic Vis Res. — 2012. — V. 7. — № 3. — Р. 225–230. 
Simó R. Neurodegeneration in the diabetic eye: new insights and therapeutic perspectives / R. Simó, C. Hernández // Trends Endocrinol Metab. – 2014. — V. 25. — № 1. — Р.23–33. 
Veselinovi D. Diabetes mellitus and optic nerve diseases / Veselinovi D., Jovanovi M. // Acta Fac. Med. Naiss. —  2005. — № 22. — Р. 145–148. 
Wu de Zheng, Liu Yan. Atlas of Testing and Clinical Application for ROLAND Electrophysiological Instruments // Beijing Science and Technology Press, 2006. — 174 pp.