Офтальмол. журн. — 2016. — № 1. — С. 12-18.

УДК 617.7–053.1:616.1/.8 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201611218

Сопутствующая соматическая патология у детей первого года жизни с пороками органа зрения 

Н. Ф. Боброва, д-р мед. наук, проф., О. Н. Романчук, врач-педиатр 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

E-mail: filatov_bobrova@mail.ru

Актуальність. Вроджені вади розвитку плоду (ВВР) — одне із найнебезпечніших ускладнень вагітності, яке виходить на перше місце серед причин, що призводять до дитячої інвалідності та смертності. На фоні зниження дитячої смертності зростання кількості вроджених вад розвитку спостерігається в більшості країн світу. За даними Комітету експертів ВООЗ, частота вроджених вад і аномалій розвитку у популяції становить 1,5–5 % (в окремих країнах — від 2,7 до 16,3 %); складаючи в середньому 4–6 %, або 40–60 випадків на 1000 народжень. 

Мета: аналіз супутньої соматичної патології у дітей першого року життя з вродженими вадами органа зору. 

Матеріал і методи. Проведено аналіз медичної документації 129 дітей з вродженими аномаліями розвитку переднього відділу ока, катарактою та глаукомою. Проведено генеалогічний моніторинг та аналіз перинатальних факторів ризику формування вад розвитку органа зору у поєднанні з вадами розвитку інших органів і систем. 

Результати. Виявлена залежність формування вроджених вад розвитку від характеру тератогенного агента, термінів гестації, а також можливість розвитку множинних поєднаних вад розвитку в умовах збігу термінів диференціації органів і тканин плоду. 

Висновки. Проведення комплексних оздоровлюючих заходів, що включають просвітницьку роботу і всебічне медичне обстеження жінок фертильного віку ще на етапі планування вагітності дозволить мінімізувати ризик народження дитини з вродженими аномаліями розвитку. 

Ключевые слова: дети, врожденные пороки развития, катаракта, глаукома, внутриутробная инфекция. 

Ключові слова: діти, вроджені вади розвитку, катаракта, глаукома, внутрішньоутробна інфекція.

 

 

Литература 

Ормантаев К. С., Хаджибанов Б. Х., Машков А. К., Анализ современного состояния и тенденции развития мировой и отечественной педиатрической науки // Известия НАН РК. — 2001. — №  3. 

Баранов А. А., Щеплыгина Л. А. Фундаментальные и прикладные проблемы педиатрии на современном этапе // Росс. педиатрический журнал. — 2005. — № 3. — С.4–7. 

ВОЗ. Информационный бюллетень № 370, январь 2014. 

Поканєвич Т. М. Чинники ризику формування вроджених вад розвитку серед новонароджених (за даними генетичного моніторингу населення Київської області): Автореф.... дис. канд. мед. наук: 03.00.15 / Поканєвич Тетяна Михайлівна; Ін-т гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва. — К., 2003. — 23 с. 

Shah D. M., Boehm F. H. Fetal blood gas analysis from cordocentesis for abnormal fetal heat rate patterns // Am. G. Obstet. Gynecol. — 1989. — Vol.161, № 2. — P.374–377. 

Запорожан В. Н., Напханюк В. К., Холодкова Е. Л. Ранний эмбриогенез человека и возможные механизмы формирования врожденных аномалий развития // Вісн. пробл. біол. і медицини. — 2000. — № 1. — С. 15–23. 

Демикова Н. С., Козлова С. И. Мониторинг врожденных пороков развития // Вестник РАМН. — 1999. — № 11. — С. 29–32. 

Запорожан В. М., Сердюк А. М., Бажора Ю. І. та ін. Спадкові захворювання і вроджені вади розвитку в перинатологічній практиці: Навч. посібник. — К.: 3доров’я, 1997. — 360 с. 

Вит В. В. Строение зрительной системы человека: [монография] / В. В. Вит. — Одесса: «Астропринт», 2003. — 665 с. 

Боброва Н. Ф., Вит В. В. Атлас врожденных и наследственных заболеваний органа зрения: [монография] / Н. Ф. Боброва, В. В. Вит. — Одесса: «Пальмира», 2006. — 140 с. 

Барашев Ю. И. Пренатальная медицина и инвалидность с детства // Акуш. и гинек. — 1991. — №  1. — С. 12–18. 

Сопко Н. І., Гайдай Г. Л., Чернишов В. П. та ін. Фактор некрозу пухлин та розчинні рецептори до нього в амніотичній рідині вагітних жінок при вроджених вадах розвитку плода і плаценти // Перинат. та педіатр. — 2000. — № 3. — С. 11–13. 

Шабалдин А. В., Глушков А. Н., Азакова Л. М. и др. Иммунологические маркеры врожденных пороков развития ЦНС у плода // Педиатрия. — 2003. — № 1. — С. 19–23. 

Боброва Н. Ф. Сопутствующая патология у детей до 2-х летнего возраста с врожденными катарактами / Н. Ф. Боброва, А. Н. Дембовецкая, А. К. Жеков // Офтальмол. журн. — 2009. — №  1–2. — С. 63–69. 

Рыков Е. М., Савина С. А. Современные актуальные вопросы офтальмогенетики в Украине / Е. М. Рыков, С. А. Савина // Таврический медико-биол. вестник. — 2013. — том 16,ч.2, (63). — С. 177–184.