Офтальмол. журн. — 2016. — № 1. — С. 8-11.

УДК 617.753.21/.29–085:678.048–036.8

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20161811

Состояние зрительных функций у пациентов с миопией до и после медикаментозной коррекции антиоксидантной системы 

Е. И. Суровая, И. М. Бойчук, д-р мед.наук 

ГУ «Институт глазных болезней им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

E-mail: iryna54@mail.ru

Метою роботи було оцінити стан зорових функцій (гостроти зору для далини, абсолютних резервів акомодації, світлової фотопічної чутливості) у пацієнтів з міопією різного ступеня важкості до й після лікування препаратом «Факовіт». 

Матеріал і методи Обстежено 70 пацієнтів у віці 12–24 років, з них: з міопією слабкого ступеня (28), середнього ступеня (22), високого ступеня (20). Контрольну групу склали міопи того ж віку — 30 чол. Всім пацієнтам проводили офтальмоскопічне дослідження: рефрактометрію, біомікроскопію, эхобіометрію, офтальмоскопію, визначали абсолютні резерви акомодації. Гострота зору (без/з корекцією) для далини оцінювалася по таблиці Шевалєва, абсолютні резерви акомодації (РА) за стандартною методикою. Світлова фотопічна чутливість (СФЧ) визначалася за допомогою напівавтоматичного адаптометра. 

Результати і їх обговорення Встановлено, що медикаментозна корекція антиоксидантної системи у хворих міопією шляхом прийому препарату «Факовіт» підвищує й стабілізує зорові функції (гостроту зору, резерви акомодації, підвищилася при міопії слабкого ступеня на (0,16±0,04) лог.одиниць і не фотопічну світлову чутливість). Після проведеного лікування виявлене підвищення гостроти зору у 86,1 % хворих з міопією слабкого й середнього ступеня, підвищення резервів абсолютної акомодації в 44,4 %, в основному при міопії слабкого ступеня, а стабілізацію в 38,8  % хворих, у той час як у контрольній групі показники резервів акомодації знизилися на (1,43±1,29)дптр. Відзначено, що фотопічна світлова чутливість мала тенденцію до підвищення після лікування у всіх хворих міопією, зокрема, значно змінилася в контрольній групі, р<0,05. 

Ключевые слова: миопия, зрительные функции, коррекция, антиоксидантная система.

Ключові слова: міопія, зорові функції, корекція, антиоксидантна система

 

Литература

Аветисов Э. С. Близорукость / Э. С. Аветисов– М.: Медицина. — 1999. — 286 с. 

Бушуева Н. Н. Современные аспекты этиологии, патогенеза и хирургического лечения прогрессирующей миопии / Н. Н. Бушуева // Офтальмологический журнал. — 2006. — № 3(1). С. 65–70. 

Владимиров Ю. А., Арчаков А. И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. /Владимиров Ю. А., Арчаков А. И. — М. Наука. — 1972. — 252 с. 

Винецкая М. И. Исследование показателей свободнорадикального окисления слезы при прогрессирующей миопии. /М. И. Винецкая, Н. Ю. Кушнаревич, Е. П. Тарутта, М. Л. Демчук //Актуальные вопросы офтальмологии. Сб-к трудов научно-практической конференции, посв. 170-летию Московской офтальмологической клинической больницы, М., 1996, часть 1, с. 51–52. 

Козлов Ю. П. Структурно-функциональные аспекты перекисного окисления липидов в биологических мембранах //Липиды: структуры, биосинтез, превращения и функции. Сб. ст. 1997. — С. 80–93. 

Кушнаревич, Е. П. Тарутта, М. Л. Демчук //Актуальные вопросы офтальмологии. Сб-к трудов научно-практической конференции, посв. 170-летию Московской офтальмологической клинической больницы, М., 1996, часть 1, с. 51–52. 

Суровая Е. И., Бойчук И. М., Коломийчук С. Г. Состояние энзиматической антиоксидантной системы крови у пациентов с миопией разной степени до и после её медикаментозной коррекции.//Офтальмологический журнал. — 2014. — №  6, С.34–39. 

Метелицына И. П. Эффективность лечения спирулиной детей с миопией по данным биохимических и клинических показателей / И. П. Метелицына, Л. М. Стоцкая, В. И. Сердюченко //Офтальмол. журн. — 2004. — № 6. — С. 54–58. 

Риков С. О. Профілактика захворювань органа зору у дітей. / С. О. Риков, Й. Л. Ферфільфайн — Навчально-методичний посібник. Київ ТОВ «СПТ«Бавок», 2003. — 64 с. 

Стоцька Л. М. Ефективність використання біорегулятора спіруліни в лікуванні неускладненої набутої міопії у дітей і підлітків / Л. М. Стоцька, В. І. Сердюченко // Офтальмол. журн. — 2005. — №  3. — С. 36–40. 

Тарутта Е. П. Возможности профилактики прогрессирующей и осложненной миопии в свете современных знаний о её патогенезе / Е. П. Тарутта // Вестник офтальмологии. — 2006. — № 1. с.43–47. 

Юревич О. Ю. Клініко-експериментальне обгрунтування корекції порушень тіолового обміну у хворих на вікову макулодистрофію /ЮревичО. Ю.// Автореферат... к. мед. наук, спец.: 14.01.18 —  Одеса, 2005. — 16 с. 

Lee J. Purified high–dose anthocyanoside oligomer administration improves nocturnal vision and clinical symptoms in myopia subjects. / J. Lee, H. K. Lee, C. Y. Kim, Y. J. Hong, C. M. Choe, T. W. You, G. J. Seong // Br. J. Nutr. — 2005. — V. 93. — №  6. — P. 895–899.