Офтальмол. журн. — 2015. — № 1. — С.35-40.

Полный текст Pdf 


УДК 617.7–001.31–06:617.723–007.281–07:612.13 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201513540

Особенности офтальмогемодинамики у больных с тяжелой травмой глаза, осложненной цилиохориоидальной отслойкой 

Н. А. Чуднявцева, д-р мед. наук, Ю. Н. Родина, канд. мед. наук, Н. И. Храменко, канд. мед. наук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

E-mail: yulia.rodina@gmail.com

Вступ. Посттравматичне циліохоріоїдальне відшарування (ЦХВ) є одним із найбільш важких ускладнень травми ока, яке може привести до втрати зорових функцій і навіть до субатрофії очного яблука. Вивчення патогенезу цього виду пошкодження ока має велике значення для розробки патогенетично спрямованих методів лікування хворих з ЦХВ. Дослідженням гемодинамічних порушень у хворих з травмою ока, обтяжених ЦХВ, як однієї ланки патогенезу утворення ЦХВ присвячені лічені праці вітчизняних і закордонних офтальмологів. Тому це питання залишається недостатньо вивченим і потребує подальших розробок. 

Мета. Вивчити особливості офтальмогемодинаміки у хворих з важкою травмою ока, ускладненою ЦХВ. 

Матеріал і методи. Клінічні дослідження проведені у 98 хворих с тяжкою травмою ока: 12 хворих с тяжкою травмою очного яблука, обтяженою ЦХВ, 86 хворих с тяжкою контузією ока без ЦХВ. Хворим проводилось комплексне офтальмологічне обстеження, ультразвукова діагностика положення циліарного тіла і висоти його відшарування за допомогою високочастотних короткофокусних зондів частотою 20 і 50 МГц. Дослідження гемодинаміки здорового і травмованого очей пацієнтів виконувалось за стандартною методикою на реографічному комп’ютерному комплексі Reokom (Харків, Україна). 

Результати. Дослідження офтальмогемодинаміки у хворих з тяжкими травмами ока, ускладненими циліохоріоїдальним відшаруванням, показало значне порушення кровонаповнення як травмованого, так і парного ока у всіх хворих. Так, RQ травмованого ока складало (1,1±0,12)‰, парного ока — (2,58±0,44)‰ при нормі для даної вікової групи RQ (3,2±0,1)‰. 

Не знайдено достовірної відмінності RQ у хворих з контузією ока (0,97±0,27)‰ і проникаючим пораненням (1,24±0,53)‰. 

Виявлено значні порушення гемодинаміки ока при тяжкій травмі, ускладненій ЦХВ, у всі терміни після травми, однак є тенденція більшого дефіциту кровонаповнення ока в ранній посттравматичний період — до 15 днів з моменту травми 

Значні порушення гемодинаміки спостерігалися при будь-якій протяжності ЦХВ, але при розповсюдженості ЦХВ по всій окружності ці порушення більш виражені (RQ=0,97±0,17) (‰) порівняно з 1,17±0,22 (‰), 

Заключення. Тяжка травма ока, ускладнена ЦХВ, незалежно від характеру травми, супроводжується значними гемодинамічними порушеннями, які виражаються в зниженні реографічного коефіцієнта на травмованому оці на 74 % в порівнянні з віковою нормою і на 69 % порівняно з парним оком. Наявність циклодіализа ще більше обтяжує гемодинамічні порушення при тяжкій травмі ока, ускладненій ЦХВ. 

Порушення кровонаповнення ока при цьому, були відмічені в різні терміни після травми, але в перші 15 днів вони були найбільш виражені. Разом з тим, в більш пізні терміни після травми порушення гемодинаміки ока залишаються значними. В зв’язку з цим є необхідність проведення цілеспрямованого лікування не тільки в ранні, але і в більш пізніші терміни після травми. 

Ключевые слова: тяжелая травма глаза, цилиохориоидальне отслойка, офтальмогемодинамика 

Ключові слова: тяжка травма ока, циліохоріоїдальне відшарування, офтальмогемодинаміка

Литература 
1.Алексеев Б. Н. Эхографическая диагностика отслойки цилиарного тела // Вестник офтальмол. — 1973. — № 4. — С.20–27. 
2.Алексеев Б. Н., Писецкая С. Ф. Реконструктивная офтальмология. — М., 1979. — С.88–90. 
3.Балясникова И. В., Зыков Н. И. Цилиохориоидальная отслойка при тупых травмах глаза // Тезисы докл. V Всесоюзного съезда офтальмол. — М., 1979, т.5. — С.52–53. 
4.Венгер Г. Е. Особенности лечения посттравматической гипотонии глаза // Венгер Г. Е., Пенишкевич Я. И., Коломиец А. И. // Офтальмол. журн. — 1991. — № 6. — С. 321­325. 
5.Волков В. В. Глазной вакуум-синдром // Вестник офтальмол. — 1978. — № 5. — С.45–48. 
6.Волков В. В. К патогенезу и терапии послеоперационной отслойки сосудистой оболочки // Вестник офтальмол. — 1973. — № 5. — С.31. 
7.Гундорова Р. А. Травмы глаза // Р. А. Гундорова, В. В. Нероева, В. В. Кашникова. — М.: ГЭОТАР­Медиа, 2009. — 560 с. 
8.Гундорова Р. А. Исследование цилиарного тела методами ультразвуковой биомикроскопии и лазерной допплеровской флуорометрии при посконтузионной травматической отлойке сетчатки // Гундорова Н. А., Ченцова Е. В., Лепарская Н. Л., и др. // Росс. офтальмол. журн. — 2012. — № 3. — С.14–18 
9.Горбань А. И. Стекловидное тело в клинической офтальмологии. — Л., 1979. — С.197–198 
10.Ерошевский Т. И. Первичная глаукома и осложнения после операции. // Офтальмол. журнал. — 1976. — № 6. — С.403–407. 
11.Жабоедов Г. Д. Особенности повреждения органа зрения подушками безопасности в транспортных средствах // Жабоедов Г. Д., Петренко О. В., Ельцова М. В. [и др.] // Офтальмол. журн. — 2011. — № 2. — С. 45­48. 
12.Жаров В. В. Цилиохориоидальная отслойка (к вопросам этиопатогенеза, профилактики и лечения) // Жаров В. В., Рыков В. П. Клиническая офтальмология. Библиотека РМЖ 2009. — № 1 — С.40–41. 
13.Мелянченко Н. Б. Острая гипотония глаза // Монография. ИнСЭПЗ. — 1996. — 156 с. 
14.Серов А. А. Задняя склерэктомия в профилактике ЦХО // Физиология и патология внутриглазного давления: Сб. научн. трудов II МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. — М.,1985. — С.53–56. 
15.Fucks E. Цит.по: Chandler P. A., Maumenee A. E. // Ibid. — 1961. — Vol.52, № 5 — pt.1 — Р.609–618.609–618. 
16.Jian-Gang Yang, Guo-Min Yao, Shao-Peng Li, Xiao-HuaWang, Bai-Chao Ren. Surgical treatment for 42 patients with traumatic annular ciliochoroidal detachment // Int J Ophthalmol. — 2011. — № 4(1). — Р.81–84. 
17.Pederson T. E., Gaasterlaud D. E., Mac. Lellan H. M. Experimental Ciliochoroidal Detachment. Effect on Intraocular Pressure and Aqueous Humor Flax //Arch.Ophthal. — 1979. — Vol.97, № 3. — Р.536–541.