Офтальмол. журн. — 2013. — № 6. — С.22-25.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.735+617.731]:617-007.681-073

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201362225

Особенности активности хроматических зрительных каналов на разных стадиях развития первичной глаукомы

Л. М. Стоцкая1, канд. мед. наук, Л. С. Стоцкая2, врач-офтальмолог

1ГУ «Ивано-Франковский медицинский университет» (кафедра нейрохирургии и офтальмологии)

2Ивано-Франковская городская поликлиника № 3, Ивано-Франковск, Украина

E-mail: odjusa@email.ua

Ключові слова: первинна відкрито-кутова глаукома, сітківка, хроматичні зорові канали.

Ключевые слова: первичная от-крытоугольная глаукома, сетчатка, хроматические зрительные каналы.

Вступ. Морфологічні зміни в гангліонарних клітинах сітківки і зорового нерва в середньому на 5—7 років випереджають клінічні прояви захворювання. Стандартні методи обстеження не являються специфічними для різних типів гангліозних клітин сітківки,тому при використанні ахроматичних методів діагностики дефекти зорових функцій будуть виявлені тільки при абсолютній втраті всього пула гангліоцитів.

Мета. Вивчити особливості активності хроматичних зорових каналів при їх вибірковій активації різними світловими стимулами на різних стадіях глаукомного процесу.

Матеріал і методи. Клініко-функціональні дослідження проводили у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою (ПВКГ). Основна група складала 119 пацієнтів (138 очей): преглаукома —39 (78 очей), початкова — 40 (80 очей), розвинута —40 (80 очей). Вік досліджуваних пацієнтів був в діапазоні 40— 60років, середній вік (51,8±3,2)років. Контрольна група складалась з 60 пацієнтів, середній вік (52,4±3,1) років, в яку ввійшли хворі без первинної глаукоми.

Використані додаткові електрофізіологічні методи дослідження: критична частота злиття миготінь і критична частота появи миготінь на різні світлові стимули (білий, синій, зелений, жовтий, червоний). Результати. Аналізуючи показники критичної частоти злиття миготінь (КЧЗМ) і критичної частоти появи миготінь (КЧПМ) на різні світлові стимули (білий, синій, зелений, жовтий, червоний), ми отримали найбільш виражені достовірні зміни на синій стимул вже на ранніх стадіях розвитку ПВКГ: 25,94 % і 29,2 % відповідно нижче контрольної групи. Також були виявлені більш виражені достовірні зміни КЧПМ в порівнянні з КЧСМ на всі запропоновані світлові стимули на всіх стадіях глаукомного процесу.

Висновки. Результати проведеного нами дослідження свідчать про переважаюче ушкодження темнових терміналів синіх колбочкових біполярних клітин сітківки вже на ранніх етапах розвитку глаукомного процесу. Отримані нами дані вказують на доцільність використання з діагностичною метою синього світлового стимулу для виявлення ранніх проявів первинного глаукомного процесу.

Литература

1.Вит В. В. Строение зрительной системы человека. — Одесса: Астропринт, 2003. — 655с.

2.Завгородняя Н. Г., Пасечникова Н. В. Первичная глаукома. Новый взгляд на старую проблему. — Запорожье — Одесса, 2010. — 185 с.

3.Клиническая физиология зрения. Очерки. — Под ред. Шамшиновой А. М. — М.:Т. М. Андреева, 2006. —956 с.

4.Нестеров А. П. Глаукома. —  М:Медицина, 2008. — 255 с.

5.Нил Т. Чоплин, Диана С. Ланди. Глаукома. — Москва: «Логосфера», 2011. — 354 с.

6.Новохатский А. С, Пономарчук В. С. Заболевания глаз при патологии вегетативной нервной системы. — Одесса: Астропринт, 2008. — 128 с.

7.Стойкая Л. М., Дегтяренко Т. В. Способ ранней диагностики глаукомы по результатам простой и сложной зрительных сенсомоторных // Патент на полезную модель (11)55961 // (51)МПК. — 2011.01 А 61 F9/00 // 27.12.2010. — Бюл.№ 24. — 2010. — С.4.

8.Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение (перевод с английского). — М.: Мир, 1990. — 240 с.

9.Daw N. W. Color Vision // Adler's physiology ofthe eye. — Louise-Toronto-London, 1981. — P.545- 561.