Офтальмол. журн. — 2012. — № 4. — С. 37-42.

Полный текст Pdf 

УДК 617.741-004.1+617.7-007.681]-089-008.8-06+612.017.1

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201243742

ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ ВНУТРИГЛАЗНОЙ жидкости У БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ И КАТАРАКТОЙ НА ХАРАКТЕР И ЧАСТОТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

К. П. Павлюченко, д. мед. н., проф., С. Ю. Могилевский, д. мед. н., проф., С. В. Зяблицев, д. мед. н., проф., В. Хадри, асп.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Під наглядом знаходилось 39хворих (45 очей) з первинною відкритокутовою глаукомою I-IVстадії в сполученні з катарактою. Всім хворим було виконане двоетапне лікування, до якого входила факоемульсифікація катаракти з імплантацією гнучкої ЮЛ(Iетап) та селективна лазерна трабекулоплас-тика (II етап), яку виконували через 4—5 тижнів після I етапу. Обов'язковою умовою була медикаментозна нормалізація внутрішньоочного тиску перед виконанням I етапу. В ході факоемульсифікації проводили забір внутрішньоочноїрідини; в ній вивчали наявність та рівень цитокінів — фактору некрозу пухлини TNF-a та фактору росту фібробластів bFGF. Рівень TNF-a коливався від 1,11 до 140,55 пкг/мл и становив (24,61±5,43) пкг/мл, bFGF — від 1,0 до 12,54 пкг/мл и становив (3,33±0,44) пкг/мл. Встановлений прямий кореляційний зв'язок між рівнем TNF-a і характером та частотою запальних післяопераційних ускладнень, між рівнем bFGF й характером і частотою рубцювання в куті передньої камери ока, а також рівнем внутрішньоочного тиску після I и II етапів двоетапного лікування.

Ключевые слова: первичная глаукома, катаракта, внутриглазная жидкость, цитокины, двухэтапное лечение, осложнения

Ключові слова: первинна глаукома, катаракта, внутрішньоочна рідина, цитокіни, двоетапне лікування, ускладнення. 

ЛИТЕРАТУРА

1.Аліфанова Т. А. Інвалдіність внаслідок патології органу зору в Україні / Т. А. Аліфанова, Ю. Ю. Гладченко, О. Л. Чуйко // Філатовські читання: мат. наук. — практ. конф. офтальмол. з міжнар. участю, присв. 75-річчу заснування Інституту ім. В. П. Філатова, 26- 27 травня 2011 р.: тези доп. — Одеса, 2011. — С. 340.

2.Веселовська З. Ф. Результати незалежного обстеження на глаукому в м. Києві / З. Ф. Веселовська, Н. М. Веселовська, І. Б. Жеребко // Філатовські чи¬тання: мат. наук. — практ. конф. офтальмол. з міжнар. участю, присв. 75-річчу заснування Інституту ім. В. П. Філатова, 26- 27 травня 2011 р.: тези доп. — Одеса, 2011. — С. 102- 103.

3.Кашинцева Л. Т. Состояние хрусталика после антиглау-коматозных операций при открытоугольной эксфоли-ативной глаукоме по данным отдаленных наблюдений / Л. Т. Кашинцева, В. Д. Телющенко // Офтальмологический журнал. — 1993. — № 2. — С. 66- 70.

4.Кацауров И. Н. Отчет о первой сотне экстракций катаракты / И. Н. Кацауров // Вестник офтальмологии. — 1884. — Т. 1. — № 1. — С. 23- 29.

5.Клюев Г. О. Применение селективной лазерной трабекулопластики у больных первичной открытоугольной глаукомой / Г. О. Клюев, В. П. Кушнир, Ю. В. Нестеров // Філатовські читання: мат. наук. — практ. конф. офтальмол. з міжнар. участю, присв. 75-річчу заснування Інституту ім. В. П. Філатова, 26-27 травня 2011 р.: тези доп. — Одеса, 2011. — С. 108- 109.

6.Курышева Н. И. Особенности развития катаракты у больных первичной открытоугольной глаукомой: автореф. дис. ... на соискание уч. степ. к. мед. н.: спец. 14.01.18 «Офтальмология» / Н. И. Курышева. — М. — 1997. — 16 с.

7.Курышева Н. И. Патоморфологические особенности катарактального хрусталика у больных глаукомой / Н. И. Курышева, А. А. Фёдоров, В. П. Еричев // Вестн. офтальмологии. — 2000. — № 2. — С. 13-16.

8.Могилевский С. Ю. Двухэтапное хирургическое лечение и лазерное лечение больных с первичной глаукомой и катарактой / С. Ю. Могилевский, К. П. Павлюченко, В. Г. Патрича // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. — 2003. — Вип. 3 (49). — С. 310-314.

9.Могилевский С. Ю. Иммунологические критерии эффективности хирургического лечения больных с катарак-той в сочетании с первичной глаукомой / С. Ю. Могилевский, К. П. Павлюченко, А. Г. Колесникова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. — 2005. — Вип. 1 (64). — С. 117-123.

10.Новак В. А. О прямой корреляции одновременного развития возрастных катаракт и первичной глаукомы / В. А. Новак, Н. В. Лапикова, С. Н. Грибоносов // ІІ Міжнародна наукова конференція офтальмологів Причорномор'я: 8-10 вересня 2004 р.: тези доп. — Одеса, 2004. — С. 79- 80.

11.Пасєчнікова Н. В. Селективна лазерна коагуляція — новий напрямок в лікуванні захворювань очного дна / Н. В. Пасєчнікова // Вісник наукових досліджень. — 2003. — № 2. — С. 23- 24.

12.Петруня А. М. Нарушения местного иммунитета глаза у больных катарактой в сочетании с открытоугольной глаукомой / А. М. Петруня, В. В. Явтушенко // Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування очних хвороб: наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження акад. Н. О. Пучківської: 29-30 травня 2008 р. — Одеса, 2008. — С. 129- 130.

13.Пучковская Н. А. Иммунология глазной патологии / Н. А. Пучковская, Н. А. Шульгина, Г М. Минаев [и др.]. — М.: Медицина. — 1983. — 208 с.

14.Сиденко Н. Н. Патогенетическое обоснование выбора методики операции при первичной открытоуголь-ной глаукоме / Н. Н. Сиденко, Г. Ф. Маменовский // Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування очних хвороб: наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня на¬родження акад. Н. О. Пучківської: 29-30 травня 2008 р. — Одеса, 2008. — С. 133- 134.

15.Симбирцев А. С. Цитокины — новая система регуляции защитных реакций организма / А. С. Симбирцев // Цитокины и воспаления. — 2002. — № 1. — С. 9-16.

16.Стукалов С. Е. Первичная глаукома, иммунитет и старение / С. Е. Стукалов, И. А. Захарова. — Воронеж: из-во Воронеж. ун-та. — 1989. — 172 с.

17.Schmidinger G. Effect of tenascin and fibronektin on the migration of human corneal fibroblasts / G. Schmidinger, G. Hancelmayer, S. Pieh [et al.] // J. Cat. Ref. Surg. — Vol. 29. — 2003. — P. 354- 260.

18.Tham C. C. Y. Microincision bimanual phacotrabeculecto-my in eyes with coexisting glaucoma and cataract / C. C. Y Tham, F. C. H. Li, D. Y L. Leung [et al.] // J. Cataract. Refract. Surg. — 2006. — Vol. 32, N 11. — P. 1917- 1920.

19.Uram M. Combined phacoemulsification, endoscopic ciliary process photocoagulation and intraocular lens implantation in glaucoma management / M. Uram // Oph¬thalmic Surg. — 1995. — Vol. 26, N 2. — P. 346- 352.