Офтальмол. журн. — 2012. — № 1. — С. 27-31.

Полный текст Pdf  

УДК 617.764.1-002.2-006-036-079.4

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201212731

ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ СИМПТОМАТИКИ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОДУКТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

С. И. Полякова, ст. научн. сотр., д-р мед. наук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМИ Украины»

На підставі кореляційного аналізу клінічної симптоматики хронічного продуктивного запалення (ХПЗСЗ — 117 хворих) і пухлин сльозової залози епітеліального генезу (ПСЗЕГ — 110 хворих), а також комп'ютерної симптоматики у 81 хворого з новоутвореннями сльозової залози різного ґенезу вивчена значимість кожного із симптомів для їх диференціації.

Встановлено, що найбільше диференційне значення мають симптоми, які характеризують стан повік (набряк, птоз), стан пальпіруємої новоутвореної тканини (консистенція, форма її зростання, рухомість), що дозволяє з високим ступенем достовірності диференціювати запальний процес від пухлинного (А %=25,5, р=0,0001).

На комп'ютерній томограмі для ХПЗСЗ (76,2 % випадків) характерна наявність м'якотканинного компонента з гомогенною структурою, чіткими межами і у всіх випадках неправильною формою. У більшості хворих (76,1 % випадків) відмічалось також розширення зовнішнього прямого м'яза ока з підвищенням його щільності. Денситометрична щільність сльозової залози при запальному процесі була в середньому +60 ОХ.

Ключевые слова: слезная железа, хроническое продуктивное воспаление, опухоли эпителиального генеза, дифференциальная диагностика

Ключові слова: сльозова залоза, хронічне продуктивне запалення, пухлини епітеліального ґенезу, диференційна діагностика

ЛИТЕРАТУРА

1.Бабкіна Т. М. Рентгенівська комп'ютерна, спіральна комп'ютерна, магнітно-резонансна томографія в діагностиці поширених пухлин основи черепа, навколоносових пазух : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.23 «Променева діагностика, променева терапія» / Т. М. Бабкіна. — Київ, 1999. — 31 с.

2.Бровкина А. Ф. Болезни орбиты : [руководство для врачей] / Алевтина Федоровна Бровкина. — [2-е изд.] — М. : ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. — 256 с.

3.Гланц Стентон. Медико-биологическая статистика. Практика / Стентон Гланц. — Москва, 1999. — 386 с.

4.Гублер Е. В. Вычислительные методы диагностики / Е. В. Гублер. — Л., 1987. — 97 с.

5.Офтальмоонкология : Руководство для врачей / [А. Ф. Бровкина, В. В. Вальский, Г. А. Гусев и др.] ; под ред. А. Ф. Бровкиной. — М. : «Медицина», 2002. — 424 с.

6.Полякова С. И. Дифференциальная диагностика и эффективность лечения новообразований слезной железы различного гистогенеза : автореф. дис. на со-искание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.08 «Глазные болезни» / С. И. Полякова. — Одесса, 1988. — 17 с.

7.Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных / О. Ю. Реброва. — Москва : Медиа Сфера, 2002. — 305 с.

8.Юнкеров В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В. И. Юнкеров, С. Г. Григорьев. — Санкт-Петербург, 2002. — 215 с.

9.Adenoid cystic carcinoma arising in the inferior orbit without evidence of lacrimal gland involvement / S. C. Lin, H. C. Kau, C. F. Yang [et al.] // Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. — 2008, Jan. — Feb. — 24 (1). — P. 74-6.

10.Carcinosarcoma of the Lacrimal Gland Arising From a Pleomorphic Adenoma / M. Takahira, H. Minato, M. Takahashi [et al] // Am. J. Ophthalmol. — 2005. — Vol. — 140. — P. 337 — 340.

11.Currie Z. I. Long-term risk of recurrence after intact excision of pleomorphic adenomas of the lacrimal gland / Z. I. Currie, G. E. Rose // Arch. Ophthalmol. — 2007, Dec. — 125 (12). — P. 1643- 6.

12.Cystic carcinoma ex pleomorphic adenoma of the lacrimal gland / M. Takahira, H. Minato, M. Takahashi [et al.] // Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. — 2007, Sep. — Oct. — 23 (5). — P. 407-9.

13.Hartman L. J. C. An unusual tumour of the lacrimal gland / L. J. C. Hartman, M. P. Mourits, M. R. Canninga-van Dijk // Br. J. Ophthalmol. — 2003. — Vol. 87. — P. 363371.

14.Henderson J. W. Orbital tumors / J. W Henderson. — New-York : Raven Press. — 1994. — 448 p.

15.Rose G. E. Pleomorphic adenoma of the lacrimal gland / Geoffrey E. Rose, John.E. Wright // Brit. J. Ophthalmol. — 1992. — v. 76. — № 7. — P. 398 — 401.

16.Rosenbaum P. Acinic Cell Carcinoma of the Lacrimal Glands / P. Rosenbaum, P. Mahadevia, L.Goodman // Arch. Ophthal. — 1995. — Vol. 113, № 6. — P. 781-785.

17.Unusual progression of pleomorphic adenoma of the lacrimal gland / T. Myazaki, T. Yamasaki, K. Moritake [et al.] // Neurol. Med. Chir. — Tokyo. — 2005. — Vol. 45. — P. 407-410.