J.ophthalmol.(Ukraine).2016;6:32-37.

УДК 617.7-007.681-021.3:575.174.015.3

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201663237

Математичний аналіз значення поліморфізму Рго72Агд гену ТР53 у виникненні та прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми
С. Ю. Могілевський1, д-р мед. наук, проф., С. В. Зябліцев2, д-р мед. наук, проф., Л. I. Денисюк1, асистент, В. Г. Гур’янов2, канд. фіз-мат. Наук
1    Кафедра офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
2    Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com
Актуальність. Одним з головних чинників первинної відкритокутової глаукоми (ПВКГ) є підвищення внутрішньоочного тиску (ВОТ). Крім цього, велике значення має активація апоптозу гангліозних клітин сітківки, який обумовлює розвиток глаукоматозної нейропатії та регулюється білком р53. Сучасними дослідженнями показано наявність зв’язку між розвитком ПВКГ та поліморфізмом гену ТР53.
Мета дослідження — провести математичний аналіз значення поліморфізму Pro72Arg гену TP53 у виникненні та прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми.
Матеріал і методи. Групу випадків склали 172хворих на ПВКГ, контрольну групу — 98пацієнтів без такого діагнозу (загалом — 270 осіб). Офтальмологічне обстеження проводилося тричі: при первинному обстеженні, через один і два роки; за критеріями DDLS визначали стадію ПВКГ. Факторними ознаками при побудові моделі багатофакторної логістичної регресії були «Стадія ПВКГ при первинному обстеженні» (Y1), «Ранг ВОТ при первинному обстеженні» (Y2), динаміка стадій ПВКГ протягом двох років спостереження (Y1D), динаміка рангу ВОТ (Y2D). Вхідними змінними були стать, вік, давність захворювання, генотип, а також стадія ПВКГ та ранг ВОТ на момент первинного обстеження (ВОТ0). Поліморфні варіанти гену ТР53 визначали методом полімеразноїланцюгової реакції в режимі реального часу з використанням реактивів TaqMan®SNP Genotyping Assay, Life-technologies (США). Математичний аналіз даних проводився з використанням статистичного пакета MedCalc v. 15.11.0 (MedCalc Software bvba, 1993-2015рр.).
Результати дослідження. Для показнику «Стадії ПВКГ при первинному обстеженні» встановлено асоціацію з тривалістю захворювання та генотипом: ризик тяжкої стадії для пацієнтів-носіїв генотипу Pro72Arg вище (p=0,01), ВШ=3,5(95 %ВІ 1,3-9,5) порівняно з носіями генотипу Pro72Pro. Виявлено також зростання (p=0,04) ризику розвитку важкої стадії ПВКГ для пацієнтів-носіїв генотипу Arg72Arg, ВШ=3,2 (95 % ВІ=1,1-9,7), порівняно з носіями генотипу Pro72Pro. Встановлена асоціація прогресування «Рангу ВОТ при первинному обстеженні» з віком пацієнта, тривалістю захворювання та генотипом: виявлено зростання (p=0,04) ризику високого ВОТ для пацієнтів з генотипом Arg72Arg, ВШ=2,64 (95 %ВІ=1,04-6,67) порівняно з іншими генотипами. Також встановлена асоціація швидкості прогресування стадії ПВКГ з тривалістю захворювання: шанси переходу хворого у наступну стадію зростають більш ніж у два рази (p<0,001) на кожен рік збільшення тривалості хвороби. Швидкість прогресування ВОТ має асоціацію із статтю хворого: для чоловіків шанси збільшення ВОТ у 2,3 рази нижче (p=0,035), ніж для жінок.
Висновок. Встановлена залежність виникнення ПВКГ від генотипу поліморфізму Pro72Arg гена TP53: у носіїв гетеро- та гомозиготного генотипу за мутантною проапоптозною алеллю 72Arg збільшено ризик розвитку важкої ПВКТ та ризик високого ВОТ.
Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, поліморфізм Рго72Агд гена ТР53, математичний аналіз, прогресування, внутрішньоочний тиск.

Література
1.    Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2014 рік: аналітико-інформаційний довідник / [Іпатов А. В., Мороз О. Н., Голик В. А. та ін.]; за ред. начальника відділу медико-соціальної експертизи Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України С. І. Черняка. - Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. - 167 с.
2.    Офтальмологічна допомога в Україні за 2005- 014 роки / Аналітично-статистичний довідник. - К.: Логос, 2015. - 230 с.
3.    Завгородняя Н. Г. Первичная глаукома. Новый взгляд на старую проблему / Н. Г. Завгородняя, Н. В. Па сечникова // Монография - Запорожье: «Агентство «Орбита-ЮГ». - 2010. - 192 с.
4.    Нестеров А. П. Патогенез и проблемы патогенетического лечения глаукомы / А. П. Нестеров // Клиническая офтальмология. - 2003. - № 2. - С. 47- 48.
5.    Александровська Л. М. Первинна відкритокутова глаукома: патогенез / Александровська Л. М., Пенішкевич Я. І. // Молодий вчений. - 2014. -№ 3 (06). - С. 108-110.
6.    Белоусова А. И. Генетические механизмы апоптоза в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы / Белоусова А. И., Витковский Ю. А. // Дальневосточный медицинский журнал. - 2008. - № 4. - С. 113115.
7.    Dumont P. The codon 72 polymorphic variants of p53 have markedly different apoptotic potential / P. Dumont, J. L. Leu, A. C. Della Pietra [et al.] // Nat. Genet. - 2003.    - Vol. 33. - P. 357- 365.
8.    Логунов H. А. Роль проапоптотического полиморфизма р53 (C72G) в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы резидентов Забайкальского края / Н. А. Логунов, А. И. Белоусова, Ю. А. Витковский // Кубанский научный медицинский вестник. - 2011. - № 3. - C. 97- 100.
9.    Ressiniotis Т. Primary open angle glaucoma is associated with a specific p53 gene haplotype / T. Ressiniotis, P G. Griffiths, M. Birch [et al.] // J. Med. Genet. - 2004.    - Vol. 41. - Р 296- 298.
10.    Acharya M. Distribution of p53 codon 72 polymorphism in Indian primary open angle glaucoma patients / M. Acharya, S. Mitra, A. Mukhopadhyay [et al.] // Mol. Vis. - 2002. - Vol. 8. - Р 367- 371.
11.    Flammer J. Glaucoma / J. Flammer. - Verlag Hans Huber, 2001. - 416 p.
12.    Нестеров А. П. 1лаукома / А. П. Нестеров. - Москва: ООО «Медицинское информационное агентство». - 2008. - 360 с.