Офтальмол. журн. — 2016. — № 6. — С. 3-5.

УДК 617.751-612.843.63:577.31-053.5:371.214.116

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh2016635

Біоритми мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів у школярів 7-11 класів протягом навчального дня
М. Б. Желізник, аспірант; В. І. Сердюченко, д-р мед. наук, проф.; О. І. Драгомирецька, наук. співроб.
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)
E-mail: virais@ukr.net
Актуальність. Відомості про циркадіанні біоритми мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів (МЕРТ) в літературі відсутні.
Мета: вивчити циркадіанні біоритми МЕРТ у школярів в умовах інтенсивного зорового навантаження.
Матеріал і методи. Обстеження проведено у 98 офтальмологічно здорових школярів 13—17років, які навчаються в спеціальній школі-інтернаті з поглибленим вивченням ряду предметів. За допомогою спеціального електронного пристрою дитині пред’являвся тест-об’єкт (кільце Ландольта розміром 8 кут. хвилин); дослідження проводилось бінокулярно 5разів протягом дня: о 8, 11, 14, 16 та о 20 годині.
Результати. Результат оцінки динаміки МЕРТ за допомогою непараметричного рангового дисперсійного аналізу Фридмана показав поступове статистично достовірне збільшення тривалості МЕРТ (%2 = 52,4; р=0,00000). Встановлено також, що кількість дітей зі значеннями МЕРТ більше 1 мс протягом навчального дня поступово збільшувалась. У дітей, у яких тривалість МЕРТ перевищувала 1 мс, відмічалися, як правило, скарги на підвищену зорову втомлюваність.
Висновок. Проведені дослідження виявили статистично достовірні зміни (в бік погіршення) у стані МЕРТ в умовах інтенсивного шкільного зорового навантаження протягом навчального дня.
Ключові слова: мінімальна експозиція розпізнавання тест-об’єктів, школярі, циркадіанні біоритми
Література
1.    Биологические ритмы. Пер. с англ. / Под. ред. Ю. Ашоффа. В 2 томах. - М.: Мир, 1984. - Т. 1. - 414 с. - Т 2. - 262 с.
2.    Волкова Л. П. Периодичность зрительных восприятий в акте бинокулярного зрения и некоторые клинические асмекты использования этого явления: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Санкт-Петербург, 1991. - 20 с.
3.    Дроздов О. Г. Стан акомодаційно-конвергентно-зіничної системи і лікування її розладів при міопії слабкого ступеня у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Одеса, 1991. - 16 с.
4.    Клопоцька Н. Г. Ефективність лікування різних видів амбліопії у відповідності з добовими біологічними ритмами зорового аналізатора: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Одеса, 2003. - 19 с.
5.    Коваленко В. В. Биологические ритмы в функциональном состоянии зрительного анализатора // Офтальмол. журн. - 1981. - № 5. - С. 297- 300.
6.    Моисеева Н. И., Сысуев В. М. Временная среда и биологические ритмы. - Л.: Наука, 1981. - 128 с.
7.    Сердюченко В. I., Желізник М. Б. Вікова динаміка становлення мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’екта у дітей // Офтальмол. журнал. - 2016. - № 5. - С. 41-43.
8.    Павличенко Н. А., Сердюченко В. И., Даниленко Н. И. Биоритмы абсолютной аккомодации и зрительной продуктивности школьников в течение учебного дня и учебной недели // Офтальмол. журнал. - 1999. - № 3. - С.174- 178.
9.    Тетерина Т. П. Бинокулярное соперничество в диагностике и лечении утомления // В сб.: «Офтальмо-эргономика: итоги и перспективы». Тез. докл. междунар. симпозиума. - Москва, 13- 15 февраля 1991 г. М., 1991. - С. 27.
10.    Klerman E. B., Gershengorn H. B., Duffy J. F., Kronauer R. E. Comparisons of the variability of three markers of the human circadian pacemaker // J Biol Rhythms. - 2002. - Vol. 17. - P. 181-193.
11.    Kelly G. Body temperature variability (part 1): a review of the history of body temperature and its variability due to site selection, biological rhythms, fitness, and aging // Altern Med Rev. - 2006. - Vol.11. - P 278- 293.
12.    Kräuchi K., Wirz-Justice A. Circadian rhythm of heat production, heart rate, and skin and core temperature under unmasking conditions in men // Am J Physiol. - 1994. - Vol. 267. - R819-R829.